The Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2018

SDG 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯในพระบรม ราชูปถัมภ์ 

ร่วมกับองค์กรภาคีในประเทศและระหว่างประเทศ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ประจำปี 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นไปที่ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย โดยรูปแบบสำหรับ PMAC2018 คือ“ การทำให้โลกปลอดภัยจากภัยคุกคามของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่”

More information: