โครงการ Service Solution Design Competition

detail

การมีสุขภาวะที่ดี หนึ่งในเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ Service Solution Design Competition เป็นโครงการพัฒนาและบูรณาการการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs 3 เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี (Good Health and Well-being) ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ ของวิทยาลัยนานาชาติ

 

ปี 2565 

จุดเริ่มต้นของโครงการเกิดจากวิทยาลัยนานาชาติ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน “SiIC (Siriraj-MUIC) BioDesign Competition on Medicine and Health” ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ให้นักศึกษาจากทั้งสองส่วนงานนำเสนอ scientific and innovative solutions on bio-design issues ที่เป็นประโยชน์การแพทย์และสุขภาพ นอกจากจะเป็นประสบการณ์การเรียนรู้อันมีค่าสำหรับนักศึกษาแล้ว ยังมีส่วนช่วยสังคมในวงกว้างอีกด้วย ด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีหลักสูตร Bio-design ที่เป็นสาขาวิชาด้านนวัตกรรมที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยการผสมผสานนวัตกรรมทางการแพทย์และการศึกษาแบบสหวิทยาการ นอกเหนือจากการสร้างแนวคิดการออกแบบทางชีวภาพที่นำไปใช้ได้จริงแล้ว การประกวดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมในกระบวนการสร้าง prototype การทำงานเป็นทีม การพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักศึกษาของทั้งสองส่วนงาน ในปี 2565 มีการจัดกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยการจัดเวิร์กช็อป Design Thinking Workshop จำนวน 3 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2565 และกิจกรรม Pitching ในเดือนมิถุนายน 2565

 

ปี 2566

วิทยาลัยนานาชาติได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดทำการแข่งขันในหัวข้อ “Service Solution Design Competition” ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเรียนวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 36 คน เป็นนักศึกษาจากประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์และชีววิทยา

การแข่งขันมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ ที่ดูแลทั้งสุขภาวทางกายและจิตใจ ทั้งยังต้องตอบสนองความเป็นไปได้ทางธุรกิจ มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี และมีการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อส่งเสริมการขายด้วย

การแข่งขันนี้ใช้แนวคิดการออกแบบ Design Thinking บูรณการความรู้เชิงธุรกิจและศิลปะเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ออกแบบแนวคิดและนวัตกรรม เสริมด้วยทักษะความรู้ทางธุรกิจเพื่อให้นวัตกรรมเป็นสินค้าที่ขายได้ และใช้ศิลปะเพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม น่าดึงดูด นอกจากนี้ผู้เข้าแข่งขันยังต้องให้ความสำคัญกับการเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของผลิตภัณฑ์นี้ด้วย กล่าวคือ “เราควรสังเกตผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้อง รับฟังพวกเขาทั้งในสิ่งที่พวกเขาพูดออกมา และสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาด้วย”

สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้ รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม Makara จาก University of Indonesia รับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม Designomics จาก MUIC รับทุนการศึกษามูลค่า 25,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม Delta APU ประเทศมาเลเซีย ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท

 

Partners/Stakeholders

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้ดำเนินการหลัก
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ส่วนงานหลัก
ส่วนงานร่วม