Scholarship

มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกระดับ โดยปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จำนวนรวมมากกว่า 9,016 ทุน รวมเป็นเงินมากกว่า 100 ล้านบาท เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน (No Poverty) และเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (SDG 4: Quality Education)
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีทุนอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาที่น่าสนใจ อาทิเช่น
โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (MSP) มีเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับระหว่างเป็นนักศึกษาทุนในโครงการ
นอกจากทุนด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อนำผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม ส่งเสริมการให้มีงานวิจัยคุณภาพสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบระดับสากล และมีทุนในการสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนในการประเมินโครงการและการขอจัดสรรทุนได้ที่ กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล