Who we are

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
มหาวิทยาลัยมหิดลให้พันธสัญญาที่จะดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านการวิจัยและนวัตกรรม การศึกษา และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อทำให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
ประเด็นยุทธศาสตร์
01
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งให้การศึกษาและหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างทัศนคติของบุคลากรและนักศึกษาให้ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างยั่งยืน
02
มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีส่วนร่วมจัดการปัญหาที่ท้าทายทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงปัญหาที่เป็นความซับซ้อนด้านความยั่งยืน และสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนในทุกกระบวนการทำวิจัย
03
มหาวิทยาลัยมหิดลจะปลูกฝังแนวคิดการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
04
มหาวิทยาลัยมหิดลจะสร้างวัฒนธรรมสุขสมดุล และความยั่งยืนในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างสังคมที่ดีสำหรับทุกคน
ยุทธศาสตร์ความยั่งยืนมหาวิทยาลัยมหิดล
mu-sustain-strategy-th.png

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมายและดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนชัดเจน โดยการกำหนดนโยบายและการดำเนินการที่มุ่งหวังให้องค์กรเติบโตย่างยั่งยืนร่วมกับการใช้ทรัพยากร และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยการสร้างความตระหนัก การเรียนรู้ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาและบุคลากร ในการเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและนำไปสู่การทำประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง

มหาวิทยาลัยยังได้ยกระดับการพัฒนาด้านเพื่อความยั่งยืน ด้วยการเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI GreenMetric World University Rankings) ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia) ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดอันดับระดับนานาชาติ (IREG) ตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 (พ.ศ. 2553) โดยผ่านการสำรวจการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ Green Campus และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเข้าร่วมการจัดอันดับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน และเข้าร่วมการจัดอันดับ Times Higher Education (THE) คือ องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรแรกที่มีการจัดอันดับข้อมูล เพื่อวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ตามที่องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations in Thailand) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ประชาคมโลกตกลงร่วมกันที่จะใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการพัฒนา โดยมุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน และสันติสุข เพื่อเสริมแนวคิด “ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลัง” คาดว่าจะทำสำเร็จได้ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยเข้าร่วมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน