Awards

UI GreenMetric University Rankings
UI GreenMetric World
University Rankings
เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia) ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดอันดับระดับนานาชาติ (IREG) ตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 (พ.ศ. 2553) โดยผ่านการสำรวจการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ Green Campus และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ประกอบไปด้วย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่
 • 01
  การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
  (Setting and Infrastructure: SI)
 • 02
  การจัดการพลังงาน (Energy and Climate Change: EC)
 • 03
  การจัดการกากของเสีย
  (Waste: WS)
 • 04
  การจัดการน้ำ
  (Water: WR)
 • 05
  การคมนาคมขนส่ง
  (Transportation: TR)
 • 06
  การศึกษาและวิจัย (Education and Research: ED)
ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยจากหลายประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว เนื่องจากเป็นการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมการจัดอันดับ UI GreenMetric จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 39 แห่ง และจาก 956 แห่งจากทั้งโลก โดยในปี 2564 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นอันดับที่ 59 ของโลก โดยพิจารณาคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 6 ด้าน ซึ่งกำหนดโดย UI GreenMetric
ภาพที่ 1 กราฟแสดงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2563
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2564
อันดับที่ได้และผลคะแนนจาก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2564
 • The 59th of 956 universities
  in the world
 • The 16th of 512 universities
  in Asia
 • The 10th of 179 universities
  in ASEAN
 • The 2nd of 39 universities
  in Thailand
ภาพที่ 2 แสดงอันดับที่ได้และผลคะแนนจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพที่ 1 กราฟแสดงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2563
ผลคะแนนรวมและคะแนนรายตัวชี้วัดทั้ง 6 ด้านของมหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2564
ข้อมูลเพิ่มเติม
THE Impact
Rankings
THE Impact Rankings
Times Higher Education (THE) คือ องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรแรกที่มีการจัดอันดับข้อมูล เพื่อวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ตามที่องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Thailand) ได้กำหนด เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ที่ประชาคมโลกตกลงร่วมกันที่จะใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการพัฒนา โดยมุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน และสันติสุข เพื่อเสริมแนวคิด “ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลัง” คาดว่าจะทำสำเร็จได้ภายในปี 2030 โดยมีเป้าหมาย 17 ข้อ ดังนี้
ซึ่งเปิดให้สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งข้อมูลเข้าร่วม โดยการประเมินตัวชี้วัดโดยแบ่งเป็น 4 ขอบเขตหลัก คือ ได้แก่ 1) งานวิจัย 2) นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย 3) การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก และ 4) การเรียนการสอน ผลคะแนนรวมของแต่ละมหาวิทยาลัย มาจากการคำนวณคะแนนของ SDG 17 Partnerships for the Goals (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) และอีก 3 เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้คะแนนสะท้อนด้านที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ โดย SDG 17 คิดเป็นร้อยละ 22 ของคะแนนรวม สำหรับ SDGs อื่น ๆ จะคิดเป็นเป้าหมายร้อยละ 26 หรือตามสูตรดังนี้: (SDG17)(0.22) + (SDGx)(0.26) + (SDGy)(0.26) + (SDGz)(0.26)
SDGs
THE Impact Rankings 2021
THE Impact Rankings 2021
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก พบว่ามีสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 1,115 จาก 94 ประเทศ/ภูมิภาคส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับ สำหรับประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 35 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล จัดส่งข้อมูลเข้าร่วมทั้งหมด 17 เป้าหมาย โดยได้คะแนนรวมทั้งหมด 80.5 คะแนน จัดอยู่ในช่วงอันดับที่ 101-200 โดยพัฒนาอันดับขึ้นจากปี 2019 ที่เดิมจัดอยู่ในช่วงอันดับที่ 200-300 และในเป้าหมายที่ 3 Good Health and Well-being ซึ่งได้คะแนน 90.8 จัดเป็นอันดับที่ 7 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ในประเทศไทย

ทั้งนี้ยังมีอีก 6 เป้าหมายที่ติด 100 อันดับแรกของโลก ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 ได้คะแนน 68.3 จัดอยู่ในอันดับที่ = 63 เป้าหมายที่ 2 ได้คะแนน 65.5 จัดอยู่ในอันดับที่ = 65 เป้าหมายที่ 5 ได้คะแนน 64.2 จัดอยู่ในอันดับที่ = 97 เป้าหมายที่ 6 ได้คะแนน 63 จัดอยู่ในอันกับที่ 83 เป้าหมายที่ 7 ได้คะแนน 65.4 จัดอยู่ในอันดับที่ 84 เป้าหมายที่15 ได้คะแนน 69.3 จัดอยู่ในอันดับที่ = 68
THE Impact Rankings 2020
THE Impact Rankings 2020
THE Impact Rankings 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมเข้าการจัดอันดับ THE Impact Ranking เป็นปีแรก โดยได้ผลคะแนนรวม 68.2-75.3 จัดอยู่ในอันดับที่ 201-300 ของโลก และเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย ซึ่งได้ส่งข้อมูลเข้าร่วมการจัดอันดับในเป้าหมายที่ 3 Good Health and well-being ได้คะแนน 77.8 จัดอยู่ในอันดับที่ 77 ของโลก และเป็นที่ 3 ของประเทศไทย เป้าหมายที่ 4 Quality Education ได้คะแนน 48.7-57.6 จัดอยู่ในอันดับที่ 201-300 และเป็นที่ 3 ของประเทศไทย เป้าหมายที่ 12 Responsible Consumption and Production ได้คะแนน 48.4-64.3 จัดอยู่ในอันดับที่ 101-200 ของโลก และอันดับที่ 4 ของประเทศไทย เป้าหมายที่ 13 Climate Action ได้คะแนน 38.1-51.4 จัดอยู่ในอันดับที่ 101-200 และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย เป้าหมายที่ 17 Partnerships for the Goals ได้คะแนน 70.7-80.6 จัดอยู่ในอันดับที่ 101-200 และเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม