Awards

UI GreenMetric University Rankings
UI GreenMetric World
University Rankings
เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia) ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดอันดับระดับนานาชาติ (IREG) ตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 (พ.ศ. 2553) โดยผ่านการสำรวจการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ Green Campus และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ประกอบไปด้วย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่
 • 01
  การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
  (Setting and Infrastructure: SI)
 • 02
  การจัดการพลังงาน (Energy and Climate Change: EC)
 • 03
  การจัดการกากของเสีย
  (Waste: WS)
 • 04
  การจัดการน้ำ
  (Water: WR)
 • 05
  การคมนาคมขนส่ง
  (Transportation: TR)
 • 06
  การศึกษาและวิจัย (Education and Research: ED)
ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยจากหลายประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว เนื่องจากเป็นการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมการจัดอันดับ UI GreenMetric จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 55 แห่ง และจาก 1,183 แห่งจากทั้งโลก โดยในปี 2566 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นอันดับที่ 49 ของโลก โดยพิจารณาคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 6 ด้าน ซึ่งกำหนดโดย UI GreenMetric
กราฟแสดงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2566
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2566
อันดับที่ได้และผลคะแนนจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2565
 • The 49th of 1,183 universities
  in the world
 • The 13th of 687 universities
  in Asia
 • The 10th of 269 universities
  in ASEAN
 • The 2nd of 55 universities
  in Thailand
ภาพที่ 2 แสดงอันดับที่ได้และผลคะแนนจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยมหิดล
The 2022 Most Sustainably Innovative University
นอกจากนี้ ด้วยผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ จึงทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัล The 2022 Most Sustainably Innovative University
Plakat 2D 2022 Most Sustainably Innovative University
ผลคะแนนรวมและคะแนนรายตัวชี้วัดทั้ง 6 ด้านของมหาวิทยาลัยมหิดล
THE Impact
Rankings
THE Impact Rankings
Times Higher Education (THE) คือ องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรแรกที่มีการจัดอันดับข้อมูล เพื่อวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ตามที่องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Thailand) ได้กำหนด เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ที่ประชาคมโลกตกลงร่วมกันที่จะใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการพัฒนา โดยมุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน และสันติสุข เพื่อเสริมแนวคิด “ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลัง” คาดว่าจะทำสำเร็จได้ภายในปี 2030 โดยมีเป้าหมาย 17 ข้อ ดังนี้
ซึ่งเปิดให้สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งข้อมูลเข้าร่วม โดยการประเมินตัวชี้วัดโดยแบ่งเป็น 4 ขอบเขตหลัก คือ ได้แก่ 1) งานวิจัย 2) นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย 3) การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก และ 4) การเรียนการสอน
ผลคะแนนรวมของแต่ละมหาวิทยาลัย มาจากการคำนวณคะแนนของ SDG 17 Partnerships for the Goals (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) และอีก 3 เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้คะแนนสะท้อนด้านที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ โดย SDG 17 คิดเป็นร้อยละ 22 ของคะแนนรวม สำหรับ SDGs อื่น ๆ จะคิดเป็นเป้าหมายร้อยละ 26 หรือตามสูตรดังนี้: (SDG17)(0.22) + (SDGx)(0.26) + (SDGy)(0.26) + (SDGz)(0.26)
SDGs
award-rank-th
ผลคะแนนรวมการจัดอันดับ
 • SDG 3: อันดับที่ 3 ของโลก และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย (92.8 คะแนน)
 • SDG 7: อันดับที่ 5 ของโลก และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย (81.3 คะแนน)
 • SDG 9: อันดับที่ 62 ของโลก และอันดับที่ 2 ของประเทศไทย (92.8 คะแนน)
 • SDG 17: อันดับที่ 5 ของโลก และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย (98.1 คะแนน)
THE Impact Rankings 2023
 • 2023_03_active.png 2023_03_hover.png
 • 2023_07_active.png 2023_07_hover.png
 • 2023_09_active.png 2023_09_hover.png
 • 2023_17_active.png 2023_17_hover.png
 • SDG 3: อันดับที่ 16 ของโลก และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย (89.0 คะแนน)
 • SDG 4: อันดับที่ 42 ของโลก และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย (77.1 คะแนน)
 • SDG 5: อันดับที่ 28 ของโลก และอันดับที่ 3 ของประเทศไทย (72.8 คะแนน)
 • SDG 17: อันดับที่ 101-200 ของโลก และอันดับที่ 5 ของประเทศไทย (89.4 คะแนน)
THE Impact Rankings 2022
 • 2022_03_active.png 2022_03_hover.png
 • 2022_04_active.png 2022_04_hover.png
 • 2022_05_active.png 2022_05_hover.png
 • 2022_07_active.png 2022_17_hover.png
 • SDG 3: อันดับที่ 7 ของโลก และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย (90.8 คะแนน)
 • SDG 7: อันดับที่ 84 ของโลก และอันดับที่ 3 ของประเทศไทย (65.4 คะแนน)
 • SDG 1: อันดับที่ 63 ของโลก และอันดับที่ 4 ของประเทศไทย (68.3 คะแนน)
 • SDG 17: อันดับที่ 201-300 ของโลก และอันดับที่ 7 ของประเทศไทย (64.9-73.4 คะแนน)
THE Impact Rankings 2021
 • 2021_03_active.png 2021_03_hover.png
 • 2021_07_active.png 2021_07_hover.png
 • 2021_01_active.png 2021_01_hover.png
 • 2021_17_active.png 2021_17_hover.png
 • SDG 3: อันดับที่ 77 ของโลก และอันดับที่ 3 ของประเทศไทย (77.8 คะแนน)
 • SDG 12: อันดับที่ 101-200 ของโลก และอันดับที่ 4 ของประเทศไทย (48.4-64.3 คะแนน)
 • SDG 13: อันดับที่ 101-200 ของโลก และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย (38.1-51.4 คะแนน)
 • SDG 17: อันดับที่ 101-200 ของโลก และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย (70.7-80.6 คะแนน)
THE Impact Rankings 2020
 • 2020_03_active.png 2020_03_hover.png
 • 2020_12_active.png 2020_12_hover.png
 • 2020_13_active.png 2020_13_hover.png
 • 2020_17_active.png 2020_17_hover.png