Life Below Water

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน และได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศของทรัพยากรทางทะเล ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสาหร่ายเซลล์เดียวเพื่อผลิตอาร์เอ็นเอสายคู่ในการใช้ควบคุมโรคกุ้งอย่างยั่งยืน ซึ่งไวรัสเป็นต้นเหตุสำคัญของโรคกุ้งที่สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หน่วยวิจัยจึงต้องร่วมมือกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ผลิตอาร์เอ็นเอสายในคลอโรพลาสต์ของจุลสาหร่าย Chlamydomonas reinhardtii เพื่อช่วยควบคุมโรคกุ้งไม่ให้ระบาดและจากการนำเอาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ช่วยลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ให้สูญเสียประชากรจากไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทางมหาวิทยาลัยยังมีโครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่บึงบอระเพ็ดที่เกิดจากการกักเก็บน้ำเป็นพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เหมาะสำหรับการอนุรักษ์สัตว์น้ำและโครงการต้นแบบการอยู่ร่วมกันของคนและจระเข้ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นิเวศวัฒนธรรมแหล่งใหม่ และภายในมหาวิทยาลัยที่ปกคลุมไปด้วยพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำและป่าไม้กว่าร้อยละ 36.4 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วยคูคลองรอบ ๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการอนุรักษ์เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชน้ำกว่า 54 สายพันธุ์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมในทุกปีการศึกษาของ Mahidol University International College (MUIC) ร่วมกับ European Union (EU) ร่วมมือกันในการทำความสะอาดคูคลองเพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของคูคลอง และกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดที่เกาะสากเป็นกิจกรรมที่มีอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเล และมีอาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้ร่วมทำงานกับพันธมิตรจากหลากหลายองค์กร และเข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธกิจของ International Union of conservation or Nature and Natural Resources (IUCN) เพื่อร่วมปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งและทะเล จากการกัดเซาะชายฝั่งที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนชายฝั่งทะเล ด้วยการใช้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลให้ดีขึ้น พร้อมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลอย่างยั่งยืน

Highlights