ชายฝั่งทะเลไทย: ความเปราะบาง ความยืดหยุ่น และการปรับตัวของบริเวณชายฝั่งทะเลในประเทศไทย

detail

การวิจัยชายฝั่งทะเลไทยจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลและผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนสำหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นไปเพื่อการพัฒนากลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นเพื่อจัดการกับผลกระทบต่อระบบธรรมชาติและสังคม

 ในประเทศไทย ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและอุทกภัยจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน เนื่องจากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้คนกว่า 11 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเขตชายฝั่งทะเล (17% ของประชากรทั้งประเทศ)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของรัฐบาลไทย ได้คำนวณว่าการกัดเซาะในแต่ละปีทำให้ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งราว ๆ 30 ตารางกิโลเมตร ขณะที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคาดการณ์ว่าระดับน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นอีก 1 เมตรในอีก 40-100 ปีข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งอย่างน้อย 3,200 ตารางกิโลเมตรจากการกัดเซาะและอุทกภัย ซึ่งอาจทำให้ประเทศไทยต้องสูญเงินกว่า 3 พันล้านบาท (หรือเกือบ 70 ล้านปอนด์) ในระยะเวลาดังกล่าว

          โครงการชายฝั่งทะเลไทยนั้นตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนในการเพิ่มความยืดหยุ่นและศักยภาพในการปรับตัวของชุมชนชายฝั่ง ผ่านการดำเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้นจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ

โครงการชายฝั่งทะเลไทยมีเป้าหมายเพื่อ:

- สร้างความเชื่อมโยงเชิงสาเหตุระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การกัดเซาะชายฝั่ง และอุทกภัย

- การใช้ข้อมูลเพื่อประเมินปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการทางธรรมชาติและสังคมเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของชุมชนชายฝั่งและความยั่งยืนในอนาคต

          โครงการมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่ ผ่านการคัดเลือกจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะชายฝั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะทางธรรมชาติและทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน

โครงการชายฝั่งทะเลไทยใช้แนวทางแบบสหวิทยาการ โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศ ธรณีสัณฐานวิทยา เศรษฐศาสตร์สังคม วิทยาศาสตร์สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากอุทกวิทยา ผลกระทบทางกายภาพและทางเศรษฐกิจและสังคม สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศไทย เขตชายฝั่ง และการใช้ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการในระดับองค์กรเพื่อลดผลกระทบ

          คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบสถานการณ์ในอนาคตของอุทกวิทยาที่เีก่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธรณีสัณฐานชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และการประเมินและสร้างแบบจำลองผลกระทบ (การกัดเซาะชายฝั่ง น้ำท่วมในแม่น้ำ-ทะเล ผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) ตลอดจนการปรับตัวของประชากรและชุมชน และสังคม - สถานการณ์เศรษฐกิจสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เมืองที่ยั่งยืน คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ธรรมาภิบาล) ทีมนักวิจัยวิทยาศาสตร์สังคมจากสถาบันวิจัยในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย ที่มีความเชี่ยวชาญได้ดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเคียงข้างไปกับรัฐบาลไทย สหราชอาณาจักร และพันธมิตรในอุตสาหกรรมของประเทศไทย เพื่อผลลัพธ์จากการดำเนินงานที่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

          การวิจัยชายฝั่งทะเลไทยจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลและผู้กำหนดนโยบายที่ต้องวางแผนรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังต้องพัฒนากลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นในการจัดการกับผลกระทบต่อระบบธรรมชาติและสังคม การดำเนินงานจะช่วยสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐบาลที่มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ทางธุรกิจ/อุตสาหกรรมในเขตชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ทั้งด้านการท่องเที่ยว ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความต้องการและพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของชายฝั่งเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ

          ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชนชายฝั่งของประเทศไทยไม่ว่าจะถาวรหรือชั่วคราวหรือเดินทางมาเพื่อทำงานหรือพักผ่อนจะได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ทันสมัยและความตระหนักต่อปัญหา ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

          ผลลัพธ์ของโครงการชายฝั่งทะเลไทยจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนชายฝั่งทะเลในวงกว้างในพื้นที่ทุกจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย ผ่านการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง จากการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้นโดยหน่วยงานของทั้งทางภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ

วัตถุประสงค์

          การวิจัยโครงการชายฝั่งทะเลไทยจัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายหลัก 3 ประการ โดยแต่ละเป้าหมายมีชุดของวัตถุประสงค์เฉพาะ: จุดมุ่งหมายหลัก 1. เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของชุมชนชายฝั่งและความยั่งยืนในอนาคตภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (WP 5 และ 6) จุดมุ่งหมายหลัก 2. เพื่อใช้การเชื่อมโยงเชิงปริมาณที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจาก WP 1 และ 2 ในการประเมินปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการทางธรรมชาติและสังคมภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและอนาคต (WP 3, 4, 5) จุดมุ่งหมายหลัก 3. เพื่อสร้างการเชื่อมโยงเชิงปริมาณระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การกัดเซาะชายฝั่ง และอุทกภัย (WP 1 และ 2)

ชุดงานที่ 1: การประเมินขั้นพื้นฐานเงื่อนไขขอบเขตทางอุทก-อุตุนิยมวิทยา

ชุดงานที่ 2: การสร้างแบบจำลองสถานการณ์และการประเมินอันตราย

ชุดงานที่ 3: การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม กลไกการเผชิญปัญหาและความยืดหยุ่น

ชุดงานที่ 4: การประเมินความเปราะบางชายฝั่ง

ชุดงานที่ 5: ชุมชนชายฝั่ง ที่มีธรรมาภิบาล ความยืดหยุ่นและยั่งยืน

ชุดงานที่ 6: ผลกระทบในมิติของการมีส่วนร่วมของประชาชน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้กำหนดนโยบายและชุมชนชายฝั่ง

 

Partners/Stakeholders

Foreign Government Agencies:

- Egypt's Ministry of Environment 

- Key Laboratory Of River and Coastal engineering, Vietnam

- Vietnam Institute of Geosciences and Mineral Resources (VIGMR)

- Science and Technology Division in Vietnam

International organizations:

- Center for Biodiversity Conservation and Endangered Species

- GIZ

- Green Climate Fund , United Nations Development Programme

- Myanmar KOEI International Co. Ltd.

- Vietnam National Space Center (VNSC)

Government agencies in Thailand:

- Department of Disaster Prevention and Mitigation, Thailand

- Department of Marine and Coastal Resources

- Department of Mineral Resources

- Department of Land Development

- Environmental Research and Training Center (ERTC)

- Hydro – Informatics Institute (HII)

- National Research Council of Thailand

- Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

- Office of National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council

- Office of the National Economic and Social Development Council

- Royal Irrigation Department

- Thai Meteorological Department

- GISTDA

Academics:

- BOKU, Austria

- Duy Tân university, Vietnam

- Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam

- Hanoi University of Natural Resources and Environment (HUNRE)

- Madhyanchal Professional University, India

- Nagasaki University, Japan

- National Central University, Taiwan

- Vietnam Maritime University (VMU)

- VNU Hanoi University of Science

- University of Manchester, UK

Academics in Thailand:

- Chulalongkorn University

- Coastal Oceanography and Climate Change Research Center (COCC)

- Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University

- Department of Geography, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University, Maha Sarakham, Thailand

- Nakhon Ratchasima Rajabhat University

- Thammasat University

Regional organizations in Thailand:

- North Andaman Network Foundation, Thailand

- Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Si Thammarat

- The Council of Scientific and Technological Associations of Thailand (COSTAT)

ผู้ดำเนินการหลัก
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคะภากร
ส่วนงานหลัก
ผู้ดำเนินการร่วม
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส่วนงานร่วม