Industry,Innovation and Infrastructure

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งพัฒนาผลวิจัยสู่นวัตกรรมโดยสร้างระบบสนับสนุนการวิจัยแบบครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Research Value Chain) โดยผลงานต้องเกิด Global and Social Impact สามารถนำไปใช้ในประโยชน์ในสังคมและเชิงพาณิชย์ รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เช่น Co-working Space, Co-product Design และ Design thinking โดยมีสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ซึ่งเป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ในการสร้างผลงานวิจัยสู่นวัตกรรมร่วมกับภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้การปรึกษาในการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ แก่อาจารย์และนักวิจัย และทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2564 มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญารวม 575 เรื่อง รวมทั้งการสนับสนุนให้ความรู้ในการทำธุรกิจ Startup แก่นักศึกษาและบุคลากรผ่าน Workshop และ Mahidol Incubation Program และมีทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลงานวิจัยสู่นวัตกรรมที่โดดเด่น ได้แก่ การพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 จากน้ำลาย ด้วยวิธี RT-LAMP เปลี่ยนสี ซึ่งพัฒนาโดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การพัฒนานวัตกรรมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่ทำมาจากกระดาษ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับบริษัท SCG การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรไทยเพื่อต้านเชื้อไวรัสโคโรนาและได้ค้นพบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 จากกระชายขาว โดยคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และการพัฒนาหุ่นยนต์ สำหรับใช้ในหอผู้ป่วยของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สำหรับเก็บขยะติดเชื้อและสำหรับส่งอาหารและยาในหอผู้ป่วย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลยังนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการบริการสุขภาพ เช่น รถหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช (Siriraj Mobile Stroke Unit) ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างทันท่วงทีไปแล้วกว่า 598 ราย ช่วยลดความพิการและการเสียชีวิตลงได้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันได้ขยายการให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดเชียงราย จังหวัดชลบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครพนม และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคนิคการรักษาด้วยการกระตุ้นสมองผ่านกะโหลกศีรษะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของคลินิกเฉพาะทางกายภาพบำบัดเพื่อส่งเสริมการฝึกแขนและมือในโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น

Highlights
 • thumb
  10 พ.ย. 2565
  นักวิจัยผุดไอเดีย นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผลิตขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวดร่วมกับกรดเลวูลินิค
  ฟอสซิลถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในการผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน และการผลิตข้าวของเครื่องใช้มากมาย อย่างไรก็ตาม การใช้ฟอสซิลยังมีข้อจำกัดต่าง ๆ มากมาย อาทิ การเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป และผลกระทบที่เกิดจากการเผาไหม้ คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก ซึ่งคงค้างอยู่ในชั้นบรรยากาศโลก ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศของโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้วิจัย จึงมีความสนใจในการทำการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการลดการใช้ฟอสซิล โครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงนำเหง้ามันสำปะหลังมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกรดเลวูลินิค โดยนำมาปรับสภาพเบื้องต้นด้วยด่าง เพื่อดึงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เซลลูโลสออก ซึ่งจะได้ของแข็งที่มีเซลูโลสเป็นองค์ประกอบหลัก ผลการศึกษาดังกล่าวพบว่า จะทำให้ปริมาณการใช้ฟอสซิลภายในประเทศลดลง ประเทศไทยมีขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวดที่ผลิตได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งจะเป็นขั้วไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพดีและมีราคาถูกกว่าขั้วไฟฟ้าทั่วไปในท้องตลาด และสามารถสร้างมูลค่าให้กับเหง้ามันสำปะหลังได้ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีรายได้มากขึ้น
 • thumb
  03 09 17
  9 มิ.ย. 2565
  Immersive Virtual Environment for Training of Dental Surgery
  An immersive virtual reality dental simulator that provides a 3D stereoscopic visualization of the entire dental operating room environment.
 • thumb
  14 09
  18 ต.ค. 2565
  Reliability assessment of thick high strength pipelines with corrosion defects
  Mr.Utkarsh Bhardwaj, an exchange researcher from Centre for Marine Technology and Ocean Engineering, Instituto Superior Técnico, Portugal visiting the Department of Civil and Environmental Engineering under Associate Prof. Dr. Wonsiri Punurai supervision.
 • thumb
  03 04 09
  10 มี.ค. 2565
  Mobile Stroke Unit เชื่อมต่อกับระบบปรึกษาทางไกลและการส่งต่อผู้ป่วยแบบครบวงจรสําหรับทุกคน
  MSU-SOS ถือเป็นโครงการต้นแบบการพัฒนาระบบปรึกษาทางไกล เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันโดยใช้รถโมบาย สโตรคยูนิตให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนําเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ติดตั้งไว้บนรถ
 • thumb
  12 09 13
  11 มี.ค. 2565
  ปุ๋ยหมักอินทรีย์
  โครงการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ เกิดขึ้นตามแนวนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อปี 2552 เพื่อการขยะใบไม้ กิ่งไม้ นำกลับมาทำประโยชน์อีกครั้ง โดยทำปุ๋ยหมักไว้สำหรับใช้ในมหาวิทยาลัย
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  น้ำหมักชีวภาพ
  น้ำหมักชีวภาพ (E.M.) โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • thumb
  07 09 11
  11 มี.ค. 2565
  อาคารประหยัดพลังงาน
  ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีอาคารที่ได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  วิถีจักรยาน
  มหาวิทยาลัยต้องการที่จะลดการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ และส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อเพิ่มจำนวนของผู้ปั่นจักรยานภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น จึงได้จัดสภาพแวดล้อมที่จูงใจและสะดวกต่อการขี่จักรยานให้เพิ่มมากขึ้น