Industry,Innovation and Infrastructure

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ พ.ศ. 2573 มหาวิทยาลัยได้พัฒนากิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย และผู้คนเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนโดยคำนึงถึงการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชุมชนโดยรอบ โดยมียุทธศาสตร์ความยั่งยืน 4 ด้านคือ การวิจัยและนวัตกรรม การศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม และการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยน การบ่มเพาะ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพก็มีความสำคัญต่อการความเป็นอยู่ที่ดีเช่นกัน มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยได้ดำเนินการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 9

Highlights
 • thumb
  12 09 13
  11 มี.ค. 2565
  ปุ๋ยหมักอินทรีย์
  โครงการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ เกิดขึ้นตามแนวนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อปี 2552 เพื่อการขยะใบไม้ กิ่งไม้ นำกลับมาทำประโยชน์อีกครั้ง โดยทำปุ๋ยหมักไว้สำหรับใช้ในมหาวิทยาลัย
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  น้ำหมักชีวภาพ
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ความรู้ทางด้านการผลิตน้ำหมักชีวภาพ (E.M.) และเป็นองค์กรที่สนับสนุนอุปกรณ์ในการติดตั้งทำน้ำชีวภาพให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้มาให้ความรู้ประโยชน์ของน้ำชีวภาพให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลเรื่องสวนและความสะอาดของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยให้ความรู้ประโยชน์ของน้ำชีวภาพ (E.M.) ในการเลี้ยงสัตว์ (สัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โค กระบือ ตลอดจนสัตว์น้ำ) ช่วยประสิทธิภาพในการย่อยอาหาร เพิ่มความต้านทานโรค กำจัดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ ลดปัญหาเรื่องยุง แมลงวัน การเกษตรกรรมธรรมชาติ ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน สารอินทรีย์ที่อยู่ในของเหลวจะเป็นปุ๋ยโดยตรง แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน แหล่งน้ำ คู คลอง พื้นที่น้ำขัง และสถานที่ทิ้งขยะ ใช้เทลาดห้องน้ำ ห้องสุขา ถูพื้น โดยเฉพาะตลาดสด และโรงครัวร้านอาหาร โดยให้หน่วยงาน บุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการร้านอาหาร นำภาชนะมาบรรจุใส่น้ำหมักชีวภาพที่อาคารอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม ในวัน และเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • thumb
  07 09 11
  11 มี.ค. 2565
  ENERGY AWARDS BUILDING
  ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีตึกที่ได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  SOLAR ENERGY
  Solar energy has the least negative impact on the environment compared to any other energy source. It does not produce greenhouse gases. Solar cells harness from sunlight and transform into usable electricity. To promote efficient and sustainable use of renewable energy.
 • thumb
  04 09
  11 มี.ค. 2565
  ศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช (SITEL)
  ศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช (SiTEL) ให้คำปรึกษาและให้บริการด้านการจัดประชุมทางไกล (Teleconferencing) การจัดเรียนการสอนทางไกล (Tele-education) และเชื่อมต่อเครือข่ายการแพทย์ทางไกล (Tele-medicine) โดยมีเครือข่ายร่วมสอนรวม 15 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลหัวหิน และโรงพยาบาลศิริราช เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  วิถีจักรยาน
  มหาวิทยาลัยต้องการที่จะลดการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ และส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อเพิ่มจำนวนของผู้ปั่นจักรยานภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น จึงได้จัดสภาพแวดล้อมที่จูงใจและสะดวกต่อการขี่จักรยานให้เพิ่มมากขึ้น
จำนวนทั้งหมด 17 รายการ