Gender Equality

บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังแก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน

ความเท่าเทียมทางเพศไม่ใช่เพียงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน แต่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองเพื่อการพัฒนายั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย และโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมบทบาททางสังคมของสตรี และเด็กผู้หญิง การส่งเสริมสุขภาวะ และการอยู่ภายใต้ความรุนแรงของบุคลากรมหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษา และชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัยมหิดลยังให้ความสำคัญกับการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการทำงานในมหาวิทยาลัย โดยต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติทางเพศเป็นเงื่อนไขในการรับเข้าศึกษาหรือทำงาน รวมทั้งโอกาสในการศึกษาต่อและการเติบโตในหน้าที่การงานต่อไปอย่างเท่าเทียมโดยใช้เกณฑ์หลักความสามารถ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ เมื่อปี พ.ศ.2562 เป็นองค์กรที่เน้นการใช้แนวความคิดเชิงบูรณาการ โดยเฉพาะการใช้ฐานคิดทางด้านเพศภาวะ เพศวิถีในการศึกษาวิจัยประเด็นสุขภาพ เพื่อทำให้สังคมบรรลุถึงสุขภาพ สิทธิทางเพศ อนามัยการเจริญพันธุ์ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม มีการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายของนักวิชาการ นักศึกษาประชาสังคมในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ เพื่อสร้างความรู้และนำเสนอปัญหาสุขภาพ สิทธิทางเพศ อนามัยการเจริญพันธุ์ ความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคทางเพศ มหาวิทยาลัยมหิดลไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิเด็กและสตรีเท่านั้น แต่รวมไปถึงเพศทางเลือก ซึ่งมีการประกาศมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาสามารถแต่งกายตามเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด ในเวลาที่มีการเรียนการสอน รวมไปถึงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564 การดำเนินการดังกล่าวเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ตลอดจนส่งเสริมให้มีความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพตัวเองในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการขยายและจัดสรรพื้นที่ในสถานศึกษาให้มีห้องน้ำสำหรับทุกเพศ (All-Gender Restroom) เพิ่มเติม ณ หอพักนักศึกษา ชั้นที่ 1 ของทุกหอพัก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อเป็นต้นแบบห้องน้ำทางเลือก ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงห้องน้ำที่ปลอดภัย ถูกสุขภาวะ และเป็นการเคารพคุณค่าและสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียม

Highlights
 • thumb
  04 05
  3 พ.ย. 2565
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs”
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs” จัดขึ้นเพื่อตอบรับการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) ของสภามหาวิทยาลัยและทีมผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดความยั่งยืนต่อส่วนงาน มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ
 • thumb
  04 05
  25 ส.ค. 2565
  โครงการปฐมวัยสาธิต
  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมประสบการณ์ และการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และกระบวนการรู้คิด
 • thumb
  05 01 04
  24 ก.ค. 2565
  การส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการสตรีและเสริมสร้างภาวะผู้นำของสตรีข้ามเพศในภาคธุรกิจ (Capacity Building for Female Entrepreneurs and Leadership Learning Program for Transwomen in Business Organizations)
  โครงการที่มุ่งเป้าการพัฒนาควาสมเป็นผู้นำองค์กร และ ทักษะในการประกอบการยุคใหม่ทั้งดิจิตัลเทตโนโลยี การบริหารองค์กร และ การจัดการทรัพยากรเพื่อผู้ประกอบการสตรี และ ผู้นำสตรีข้ามเพศ
 • thumb
  05 16
  8 ก.ค. 2565
  โครงการทบทวนสถานการณ์สุขภาวะเด็กไทยและความเหลื่อมล้ำตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  การปกป้องเด็กจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ เป็นสิทธิพื้นฐานที่ระบุไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (United Nations Convention on the Right of the Child: CRC) ซึ่งประกอบด้วยสิทธิของเด็ก 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ สิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และสิทธิที่จะมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ถูกบรรจุไว้ในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) โดยเด็กทุกคนต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการดำรงชีวิตอย่างปราศจากความหวาดกลัว การถูกละเลย การถูกทารุณกรรม และการถูกแสวงหาผลประโยชน์ ทั้งนี้ รวมไปถึงความรุนแรงและการปฏิบัติที่เป็นอันตราย เช่น การบังคับให้แต่งงานในวัยเด็ก การขลิบอวัยวะเพศ การใช้แรงงานเด็ก การจ้างงาน และใช้เด็กในการทหารด้วย
 • thumb
  03 04 05
  22 มิ.ย. 2565
  บริการคลินิกเด็กและวัยรุ่นในรูปแบบออนไลน์
  สร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการ และให้บริการการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้รับการดูแลและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้อง ซึ่งจะลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป
 • thumb
  16 03 05
  2 มี.ค. 2565
  เพื่อนรักต่างศาสนา: ผู้นําถักทอสันติภาพและความปรองดองในสังคมไทย
  โครงการเพื่อนรักต่างศาสนา: ผู้นำกับการถักทอสันติภาพและความปรองดองในสังคมไทย ได้ใช้การสานเสวนาเรื่องสุขภาพเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การสร้างความไว้วางใจและปรองดอง เพื่อนำมาสู่สันติภาพในสังคมที่มีความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  ปลดล็อกศักยภาพของเด็กทุกคน
  มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรียเพื่อทำการศึกษาตัวแทนของเด็ก ๆ ในศูนย์การเรียนรู้ผู้อพยพ (MLC) ในตำบลพบพระและท่าสองยาง จังหวัด แม่สอด โดยเปรียบเทียบกับเด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยไทย (ECCD) ในบริเวณใกล้เคียง