โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

detail

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาผ่านการเสริมสร้างศักยภาพ การเสริมสร้างอำนาจ และการเผยแพร่ความรู้ในหมู่นักวิชาการ 
นักวิชาการ และนักศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์ยาวนานกว่าทศวรรษในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในงานด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น สถาบันฯ จึงเน้นการทำงานเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในภูมิภาค รวมทั้งจัดการสัมมนาสาธารณะในประเทศที่มีความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และประชาธิปไตยเพื่อสร้างความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้กับภาคส่วนต่างๆ

 

     ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันฯ เป็นประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน - สิทธิมนุษยชนศึกษา (AUN-HRE) และสำนักงานเลขานุการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพและการศึกษาในอาเซียน/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Strengthening Human Rights and Peace Research and Education in ASEAN/SEA Programme หรือ โครงการ SHAPE SEA) โดยในปี 2565 ภายใต้โครงการ AUN-HRE สถาบันฯได้จัดประชุมและอบรมระดับภูมิภาคในหัวข้อ Human Rights and Emerging Technologies ให้กับเครือข่าย นอกจากนั้นยังจัดพิมพ์เอกสารและหนังสือด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพโดยเน้นบริบทของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำตำราสิทธิมนุษยชนเล่มที่ 5 ในหัวข้อ Human Rights, Environment and Climate Change

 

         นอกจากนั้น หลังการรัฐประหารในพม่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สถาบันฯได้เริ่มโครงการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน สันติภาพและประชาธิปไตยในประเทศเมียนมาร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถของนักวิชาการอิสระและสถาบันการศึกษาอิสระในเมียนมาร์เกี่ยวกับการสอนและการวิจัยสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ โดยจัดทำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนออนไลน์ 3 หลักสูตรและสนับสนุนการวิจัยให้กับนักวิชาการอิสระชาวเมียนมาร์ 35 คน งานวิจัยส่วนหนึ่งได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ “Voices from Myanmar during Crisis” และบทความวิจัยจำนวนหนึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างๆ

 

     โครงการยังได้มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน 20 ทุนให้แก่นักศึกษาจากประเทศเมียนมาร์เพื่อศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทสาขาสิทธิมนุษยชน และปริญญาโทสาขาสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ของสถาบันสิทธิมนุษยชนฯ โครงการนี้จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมาร์

 

Partners/Stakeholders
  • ASEAN University Network - Human Rights Education (AUN-HRE)
  • Danish International Development Agency (DANIDA)
  • Norwegian Center for Human Rights, University of Oslo
  • Strengthening Human Rights and Peace Research and Education in ASEAN/SEA Programme (SHAPE SEA)
  • Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)
ผู้ดำเนินการหลัก
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ส่วนงานหลัก
ผู้ดำเนินการร่วม
ASEAN University Network - Human Rights Education (AUN-HRE), Human Rights Education and Research Program (HRERP), Strengthening Human Rights and Peace Research and Education in ASEAN/SEA Programme (SHAPE SEA)