Case Study

ผลการค้นหาทั้งหมด 4 รายการ
 • thumb
  16
  1 ก.ย. 2565
  กลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) (Weaving Peace Together)
  กลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ 1) ส่งเสริมให้เครือข่ายชาวพุทธเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ 2)ส่งเสริมให้เครือข่ายชาวพุทธมีความเข้าใจและดำเนินการร่วมกัน 3)นำเสนอความต้องการ ความกลัว และความกังวลของชาวพุทธ 4)ทำงานร่วมกับชุมชนชาวพุทธอย่างจริงจัง 5)ร่วมมือกับชุมชนมุสลิมเพื่อสร้างอนาคตอันสงบสุขร่วมกัน ประกอบด้วยบุคลากรสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และเครืออข่ายชาวพุทธ ร่วมออกแบบโครงการย่อยตาม 4 แนวเรื่อง ได้แก่ ชุมชนพุทธเข้มแข็ง ความสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธ-มุสลิม การส่งเสริมกระบวนการสันติภาพ การสื่อสารและการเชื่อมต่อสังคม ผลผลิตสำคัญ ได้แก่ องค์ความรู้ และการเกิดขึ้นของกลุ่มถักทอสันติภาพ
 • thumb
  16 17
  1 ก.ย. 2565
  มหาวิทยาลัยมหิดลกับการมีส่วนร่วมในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้
  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และสภาประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นความสำคัญของกระบวนการพูดคุยสันติภาพสำคัญต่อการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแอนภาคใต้อย่างยั่งยืน จึงได้ใช้กระบวนการสานเสวนาสร้างพื้นที่แห่งความร่วมมือระหว่างตัวแสดงที่มีอิทธิพลและบทบาทในการแก้ปัญหาทางสังคมการเมือง ได้แก่ ภาคประชาสังคมและนักการเมือง โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องหลายปีด้วยความสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล จนสามารถจัดทำ “ข้อตกลงร่วมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ระหว่างนักการเมืองกับภาคประชาสังคม” และงานแรกที่ร่วมกันผลักดันคือ “การตั้งคณะกรรมาธิการกระบวนการพูดคุยสันติภาพ” ผ่านกลไกรัฐสภา
 • thumb
  16 08
  31 ส.ค. 2565
  สื่อสร้างสรรค์ป้องกันการค้ามนุษย์ในเด็ก
  ปัญหาการค้ามนุษย์ส่งผลกระทบต่อคนไทย และความมั่นคงของประเทศชาติ และส่งผลกระทบต่อแรงงงานต่างด้าวและลูกของแรงงานต่างด้าวที่ตามพ่อแม่เข้ามาเรียนในโรงเรียนในประเทศไทย ซึ่งจากรายงานสถิติการค้าแรงงานเด็กต่างด้าวโดยมิชอบด้วยกฎหมายในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า เด็กต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มผู้ค้ามนุษย์ โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการค้ามนุษย์ให้เด็กนักเรียนต่างด้าว เพื่อลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในเด็กนักเรียนต่างด้าว
 • thumb
  16 03 05
  2 มี.ค. 2565
  เพื่อนรักต่างศาสนา: ผู้นําถักทอสันติภาพและความปรองดองในสังคมไทย
  โครงการเพื่อนรักต่างศาสนา: ผู้นำกับการถักทอสันติภาพและความปรองดองในสังคมไทย ได้ใช้การสานเสวนาเรื่องสุขภาพเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การสร้างความไว้วางใจและปรองดอง เพื่อนำมาสู่สันติภาพในสังคมที่มีความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้