งานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก”

detail

      คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 จนถึงปัจจุบัน 

   กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ คำแนะนำในการป้องกันโรคและแนวทางการรักษาทางทันตกรรม เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพให้กับประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ในการสร้างจิตสำนึกในการทำงานเพื่อสังคม

   กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นิทรรศการทันตสุขภาพ การประกวดหนูน้อยฟันสวยชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทุนการศึกษา การให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า และการออกร้านสอยดาวหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สมทบทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

   1) กิจกรรมการประกวดหนูน้อยฟันสวยชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเด็กที่มีสุขภาพช่องปากและฟันดี สัญชาติไทย อายุระหว่าง 3-6 ปี เพื่อเข้าร่วมประกวดหนูน้อยฟันสวย และเพื่อเป็นการปลูกฝัง รณรงค์ให้ผู้ปกครองและเยาวชน มีความสนใจเอาใจใส่ในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน โดยผู้เข้าร่วมประกวดหนูน้อยฟันสวย เข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปาก ณ คลินิกกลาง ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ)   

 ปีงบประมาณ 

 จำนวนเด็กที่เข้าร่วมประกวดหนูน้อยฟันสวย (คน) 

2566

116

2565

*

2564

100

2563

**

2562

***

2561

33

   

* ในปีงบประมาณ 2565 สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ “Mahidol Dental Integration Academic Competition (MDIAC)” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” (รูปแบบออนไลน์)

** ในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงไม่มีการจัดกิจกรรม

*** ไม่มีการดำเนินงาน   

 

    2) กิจกรรมนิทรรศการทันตสุขภาพ และการให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันแก่ประชาชนทั่วไป ดำเนินการโดยนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ในงานนิทรรศการเพื่อฟันที่คุณรัก ซึ่งจัดขึ้นที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

 ปีงบประมาณ 

 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม (คน)

 จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม (คน) 

2566

396

500

2565

61*

235*

2564

503

600

2563

    0 **

  0 **

2562

350

500

2561

320

450

 

* ในปีงบประมาณ 2565 สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ “Mahidol Dental Integration Academic Competition (MDIAC)” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” (รูปแบบออนไลน์)

** ในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงไม่มีการจัดกิจกรรม

 

Partners/Stakeholders

ประชาชนทั่วไป

ผู้ดำเนินการหลัก
สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ส่วนงานหลัก
ผู้ดำเนินการร่วม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล