Case Study

ผลการค้นหาทั้งหมด 3 รายการ
 • thumb
  16 พ.ค. 2566
  งานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก”
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ คำแนะนำในการป้องกันโรคและแนวทางการรักษาทางทันตกรรม เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพให้กับประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ ในการสร้างจิตสำนึกในการทำงานเพื่อสังคม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นิทรรศการทันตสุขภาพ การประกวดหนูน้อยฟันสวยชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทุนการศึกษา การให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า และการออกร้านสอยดาวหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สมทบทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย
 • thumb
  03 17
  22 ส.ค. 2565
  ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ได้ให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอดีตสามารถให้การรักษาได้วันละประมาณ 100-150 คน โดยทำการอุดฟัน รักษาคลองรากฟันและถอนฟันเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันนี้สามารถให้บริการได้ถึง 250-450 รายต่อวัน สามารถให้การรักษาทางทันต กรรมได้ เช่นเดียวกับโรงพยาบาลใหญ่ๆ นับตั้งแต่การตรวจรักษาโรคในช่องปาก ในกรณีที่พบความผิดปกติในช่องปาก อาทิเช่น มะเร็งในช่องปาก ปากแหว่งเพดานโหว่และคนไข้ที่มีความผิดปกติของใบหน้าหลังการผ่าตัดหรือคนไข้ที่มีโรคในช่องปากที่ซับซ้อนเกินความสามารถของสถานพยาบาลในท้องถิ่นที่จะรักษาได้ ก็จะนำไปรักษาที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังให้ความรู้ทางทันตสุขภาพ บริการถอนฟัน รวมทั้งการผ่าตัดที่สามารถทำในหน่วยเคลื่อนที่ได้ รักษาโรคเหงือกและปริทันต์อักเสบ การอุดฟัน การรักษารากฟัน การใส่ฟันเทียมถอดได้ฐานพลาสติกแบบไม่ซับซ้อน
 • thumb
  03
  27 มิ.ย. 2565
  โครงการบริการผู้ป่วยติดเตียงแบบต่อเนื่องโดยสหสาขาวิชาชีพ
  ปัจจุบันมีผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันได้ และมีจำนวนมากขึ้นทุกๆปี อันเนื่องมาจากผู้ดูแลหรือญาติไม่สะดวกในการรับ-ส่ง ในการเดินทางมาที่โรงพยาบาล ขณะเดียวกันผู้ป่วยและญาติยังให้ความสำคัญและให้ความสนใจในการดูแล สุขภาพช่องปากและฟันเพราะสุขภาพช่องปากและฟันเป็นดัชนีชี้วัดความแข็งแรงของสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากและการรักษาที่มีคุณภาพและปลอดภัย ของผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเดินทางเข้ามารับบริการในโรงพยาบาล และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติ รพ.ทันตกรรมฯที่มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ อุปกรณ์เครื่องมือ ครุภัณฑ์ที่จะให้การดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี มีมาตรฐานและปลอดภัย มีการใช้เทคโนโลยีการตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปากโดยการใช้กล้องตรวจฟัน และถ่ายภาพในช่องปากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริการให้ความรู้ การบริบาลทางการแพทย์และทางทันตสุขภาพ แก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได้ รวมทั้งสามารถนำมาพัฒนาให้เป็นระบบ Teleconference เพื่อการรักษาผู้ป่วยร่วมกับฝ่ายการแพทย์ได้อีกด้วย อาทิ การตรวจสภาพช่องปากและการดูแลสภาพช่องปากของ ผู้ป่วยติดเตียงด้วยกล้องตรวจในช่องปาก พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถนำผลข้อมูลมาเก็บ และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย และใช้เป็นแนวทางการรักษาต่อไป