โครงการบริการผู้ป่วยติดเตียงแบบต่อเนื่องโดยสหสาขาวิชาชีพ

detail
SDGs ที่่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานของโครงการบริการผู้ป่วยติดเตียงแบบต่อเนื่องโดยสหสาขาวิชาชีพ เป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ทั้งความร่วมมือด้านทันตกรรมและด้านการแพทย์ โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยสูงอายุ ได้เข้าถึงการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นการสร้างหลักประกันว่าประชาชนมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัย

โครงการบริการผู้ป่วยติดเตียงแบบต่อเนื่องโดยสหสาขาวิชาชีพ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 - 2565 โดยมุ่งเน้นเพื่อผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ ให้ได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจากทีมสหสาขาวิชาชีพ และเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   และส่งเสริมให้ประชากรสูงอายุมีสุขภาพองค์รวมที่ดีและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุในสังคมโดยรวมของประเทศ โดยได้ดำเนินการ

1. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและให้บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ โดยผ่านทาง Website และ Facebook

2. สำรวจและเตรียมเครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้พร้อมสำหรับการบริการดูแลรักษาผู้ป่วย

3. ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมรักษาผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาล
ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรร่วมกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยได้ทำการรักษาผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 121 ราย 

         - จำนวนผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2562 = 25 ราย

         - จำนวนผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2563 = 15 ราย *

         - จำนวนผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2564 = 30 ราย

         - จำนวนผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2565 = 51 ราย     

*ในปีงบประมาณ 2563 แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยได้ตามแผนที่กำหนด รพ.ทันตกรรมฯ ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการรักษาแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยสูงอายุ จึงได้มีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมอุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากร เพราะผู้ป่วยติดเตียงถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้มีการติดเชื้อ แต่การให้บริการทางทันตกรรมก็มีความจำเป็นและสำคัญสำหรับผู้ป่วยเช่นกัน

4. มีการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยสูงอายุ แก่ญาติหรือผู้ดูแล เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Partners/Stakeholders

ญาติและผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

ผู้ดำเนินการหลัก
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
ส่วนงานหลัก