บริการคลินิกเด็กและวัยรุ่นในรูปแบบออนไลน์

detail

บริการการส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก-วัยรุ่นที่มีปัญหา เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง ช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

        

คลินิกเด็กและวัยรุ่น มีหน้าที่หลักในการสร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการ และให้บริการการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้รับการดูแลและแก้ไข
ได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้อง ซึ่งจะลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้งานคลินิกเด็กและวัยรุ่นต้องปรับรูปแบบในการดำเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับสุขภาวะและความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการและผู้ให้บริการ จึงได้จัดให้บริการคลินิกเด็กและวัยรุ่นในรูปแบบออนไลน์ โดยแพทย์และนักบำบัดสามารถให้คำแนะนำผ่าน VDO Call ผู้รับบริการสามารถส่งคลิปพัฒนาการของเด็กที่ต้องการปรึกษามาให้แพทย์และนักบำบัดเพื่อประเมินก่อน ซึ่งจะทำให้การให้คำแนะนำได้ดียิ่งขึ้น ผู้มารับบริการได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 นอกจากนี้ ยังลดข้อจำกัดในเรื่องเวลาและระยะทาง

 

 • รูปแบบของบริการไลน์
  • รูปแบบให้คำปรึกษา : การให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการ ด้านสุขภาพใจ โดยการพูดคุยและ VDO Call  ในการให้คำปรึกษากับผู้รับบริการ
 • รูปแบบให้ความรู้ โดยให้บริการออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom แบ่งเป็น 3 แบบ ได้แก่
  • บริการความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กล่าช้า เด็กพิเศษ : สำหรับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยรับจำนวน 10 คน/รอบ โดยให้ความรู้และเทคนิคในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  เช่น “ทักษะ I Care สำหรับผู้ดูแลเด็กล่าช้า เด็กพิเศษ” “วิเคราะห์เจาะลึกเชื่อมต่อโลกภายในเด็กออทิสติก” โดยจัดให้บริการทั้งหมด 6 หัวข้อ
  • บริการความรู้ “ห้องเรียนครู” : สำหรับ คุณครู หรือผู้ที่สนใจ โดยรับจำนวน 10 คน/รอบ โดยให้ความรู้และเทคนิคในการดูแลเด็กในห้องเรียน เช่น การสนับสนุนด้านอารมณ์สังคมของเด็ก การเข้าใจพฤติกรรมของนักเรียน เป็นต้น โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยจัดให้บริการทั้งหมด 5 หัวข้อ
  • บริการความรู้ “ห้องเรียนพ่อแม่” ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM  ตลอดเดือนสิงหาคม 2564 ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
   1. กิจกรรม "ดนตรีในบ้าน เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการ"
   2. กิจกรรม "นวดสร้างเสริมสายใย ดีต่อใจ ดีต่อกาย"
       (สำหรับเด็กปฐมวัย 6 เดือน - 6 ปี)
   3. กิจกรรม "ชี่กงเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการ"
   4. กิจกรรม "Bring your inner child out : ให้ความเป็นเด็กน้อยได้เปิดเผย"

   5. กิจกรรม "Physical activity for kids with special needs : กิจกรรม
       ทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”

ข้อดีของบริการคลินิกเด็กและวัยรุ่นในรูปแบบออนไลน์

 •   ผู้รับบริการสามารถรับบริการต่อเนื่องในสถานการณ์ COVID-19 
 • ผู้รับบริการที่อยู่ไกลหรือต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงการให้บริการได้ 
 • มีบริการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้รับบริการที่มีความหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ทั้งพ่อแม่ ครู หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • การให้ความรู้เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
 • เด็กปกติ เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ ได้รับการดูแลด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
 • พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ดูแล มีวิธีในการดูแลทำให้ลดความเครียดในการดูแลเด็กได้

      ก่อนดำเนินการให้บริการห้องเรียนพ่อแม่ ทางคลินิกเด็กและวัยรุ่น ได้จัดเวที “เสวนาตามประสาครอบครัว” เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกันและประเด็นที่อยากให้คลินิกสนับสนุน เมื่อได้ประเด็นแล้วจึงได้จัดหัวข้อการเรียนรู้และเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ที่สนใจเพื่อประโยชน์ในการดูแลเด็กที่มีพัฒนการล่าช้า เด็กพิเศษ และวิธีการดูแลสุขภาพใจของพ่อแม่ ผู้ปกครองในฐานะผู้ดูแล โดยใช้โปรแกรมZOOM ที่สามารถรับผู้เข้าร่วมได้ในจำนวนมาก หลังจากนั้นจะถอดบทเรียนและเผยแพร่ต่อไป ทั้งนี้ เป็นการให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สถิติการให้บริการของคลินิกเด็กและวัยรุ่น


                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ, นางฒามรา สุมาลย์โรจน์
ส่วนงานหลัก