Case Study

ผลการค้นหาทั้งหมด 16 รายการ
 • thumb
  04
  26 ส.ค. 2565
  หลักสูตรการพัฒนาและคุ้มครองเด็กที่ได้รับประสบการณ์ชีวิตไม่พึงประสงค์
  ดำเนินการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในหลักสูตร “การพัฒนาและคุ้มครองเด็กที่ได้รับประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์” โดยเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ moodle e - learning ทั้งหมด 16 บทเรียน และมีการพบปะผ่านระบบออนไลน์ zoom application เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กในชุมชนและหน่วยบริการเด็กปฐมวัยทุกรูปแบบ ครูและผู้ดูแลเด็กวัยเรียนในโรงเรียนและนอกระบบการศึกษา ผู้ให้บริการสุขภาพในสถานพยาบาล และผู้ทำหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและคุ้มครองเด็กทุกระดับ เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และ ผู้บริหารหน่วยงาน ได้เข้ามาเรียนรู้และนำความรู้ได้รับไปใช้การดำเนินงานต่อไป
 • thumb
  04 03
  26 ส.ค. 2565
  โครงการพัฒนา EF ในกระบวนการดูแลและเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยทั้งมวล
  ท่ามกลางสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของเด็กและเยาวชนที่มีความเปราะบาง พบว่า ปัจจุบันการจัดบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่มีความเปราะบางหรือที่มีความต้องการพิเศษยังขาดกลไกและบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่มนี้ และขาดมาตรฐานในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษด้านการเรียนรู้เหล่านี้ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาการ ในการให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นช่องว่างในการยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษด้านการเรียนรู้
 • thumb
  04
  10 ต.ค. 2566
  โครงการฝึกอบรมและสร้างอาชีพบุคคลพิเศษ
  สถาบันเปิดรับสมัครบุคคลพิเศษที่มึความสนใจเข้าร่วมโครงการโดยผ่านการสัมภาษณ์ ประเมินความพร้อมของบุคคลพิเศษและครอบครัว มีบุคคลพิเศษที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 2 คน โดยมาฝึกอาชีพเป็นเวลา 3 เดือน มีการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานของบุคคลพิเศษโดยคำนึงถึงสภาพร่างกาย จิตใจอารมณ์ และความสามารถทางสติปัญญาของบุคคลพิเศษ และมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่หนึ่งคนในการดูแลระหว่างบุคคลพิเศษปฏิบัติงาน ระหว่างการปฏิบัติงานมีการประเมินโครงการร่วมกับครอบครัว และผู้ดูแลบุคคลพิเศษเป็นระยะ หลังการฝึกอาชีพครบ 3 เดือนมีการประเมินโครงการร่วมกับครอบครัว และสัมภาษณ์บุคคลพิเศษที่เข้าร่วมโครงการ
 • thumb
  03 04
  29 ก.ย. 2566
  โปรแกรมบูรณาการเพื่อเยียวยาและป้องกันประสบการณ์ไม่พึงประสงค์ในวัยเด็ก (ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาสุขภาพ พัฒนาการ การเรียนรู้เด็กทั้งมวลและนำสู่การขับเคลื่อนนโยบาย)
  โครงการวิจัยนี้คัดกรองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครองที่เคยได้รับประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็ก เก็บข้อมูลด้วยแบบประเมินความเข็มแข็งทางใจ (Resilience Quotient: RQ) และแบบประเมินความงอกงามทางใจ (Post Traumatic Growth: PTG) และจัดอบรมผ่านโปรแกรมบูรณาการที่มีสติเป็นฐาน โดยประยุกต์กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ดนตรี ศิลปะ การเรียนรู้บนฐานธรรมชาติ กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อเยียวยาและป้องกันประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
 • thumb
  04
  26 ส.ค. 2565
  หลักสูตรผู้ประคอง : การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ด้วยการเลี้ยงดูเชิงบวก
  ดำเนินการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในหลักสูตร “หลักสูตรผู้ประคอง : การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ด้วยการเลี้ยงดูเชิงบวก ” โดยเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ moodle e - learning ทั้งหมด 3 บทเรียน และมีการพบปะผ่านระบบออนไลน์ zoom application 2 ครั้ง บทที่ 1 ผู้ปกครอง Vs. ผู้ประคอง บทที่ 2 ผู้ประคอง ต้องทำใจ ประมวลสาระ 3 เรื่อง พัฒนาการองค์รวม การทำงานของสมอง 3 ส่วน หลักการสร้างวินัยเชิงบวก บทที่ 3 เครื่องมือประเมินความพร้อมตนเองของ “ ผู้ประคอง ” “ผู้ประคอง”หากผู้ประคองจะไม่คิดแทน ทำแทน และให้โอกาสให้เด็ก ๆ สร้างตัวตน และพัฒนาความรู้สึกนึกคิดตัวเองแล้ว ผู้ประคองต้องให้ความสำคัญกับการฝึกใน และ ใคร่ครวญ ทบทวนสะท้อนคิดถึงการเลี้ยงดูของตนเอง
 • thumb
  04 03
  25 ส.ค. 2565
  การส่งเสริมการเรียนรู้และการดูแลเด็กปฐมวัยโดยใช้ธรรมชาติเป็นฐาน
  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย พัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยได้ โดยใช้ฐานจากธรรมชาติ ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาวะที่ดี ให้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและพัฒนาเป็นทักษะการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอนาคต
 • thumb
  04 08
  19 ส.ค. 2565
  งานอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (NICFD) และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บ (CSIP) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นว่าเด็กวัยเรียน/นักเรียน ควรมีความสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม ที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุลรวมทั้งได้รับการดูแล ความคุ้มครองและสร้างทักษะความสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ถูกทำร้ายและปลอดจากภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบ้าน โรงเรียน ชุมชนและสังคมจึงจัดโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและการรับรองโรงเรียนปลอดภัย ในนาม “MU Safe School” ขึ้น เพื่อพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน พัฒนาความรู้และทักษะความปลอดภัยแก่บุคลากรและครู สนับสนุนรูปแบบการดำเนินงานและยกระดับการรับรองโรงเรียนปลอดภัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ สถานศึกษา-โรงเรียน ผู้บริหารบุคลากรและครูในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนละแวกโรงเรียน
 • thumb
  04
  25 ส.ค. 2565
  ศูนย์สมานใจปฐมวัยสาธิต
  รูปแบบการจัดบริการการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำหรับเด็กที่ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม หรือถูกทารุณกรรม (เด็กเปราะบาง) ให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
 • thumb
  04 03 10
  22 ส.ค. 2565
  โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชนสำหรับการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงสามปีด้วยหลักสูตร Go baby go : Parenting Programmed
  สร้างสื่อประกอบการเรียนรู้หลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เืพ่อพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองและร่างกาย สำหรับครู ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก
 • thumb
  23 มิ.ย. 2565
  โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา ผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21
  ประเทศได้ก้าวผ่านวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้เกิดจ้างงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าตลาดแรงงานที่ให้บริการจะขยายตัว และมีความต้องการผู้ดูแลเด็กมากขึ้น ผู้ดูแลเด็กจึงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญกับครอบครัวในปัจจุบัน
 • thumb
  25 ส.ค. 2565
  โครงการปฐมวัยสาธิต
  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมประสบการณ์ และการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และกระบวนการรู้คิด
 • thumb
  04 01 17
  26 ส.ค. 2565
  โครงการการสนับสนุนความช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในกรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และติดตามช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยสนับสนุนการค้นหา คัดกรอง ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจนในกลุ่มครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
จำนวนทั้งหมด 16 รายการ