หลักสูตรผู้ประคอง : การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ด้วยการเลี้ยงดูเชิงบวก

detail
SDGs ที่่เกี่ยวข้อง

“ผู้ประคอง” หากผู้ประคองจะไม่คิดแทน ทำแทน และให้โอกาสให้เด็กๆ สร้างตัวตน และพัฒนาความรู้สึกนึกคิดตัวเองแล้ว ผู้ประคองต้องให้ความสำคัญกับการฝึก และ ใคร่ครวญ ทบทวนสะท้อนคิดถึงการเลี้ยงดูของตนเอง 

      สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการโครงการการขยายผลและพัฒนาความช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และเด็กปฐมวัยนอกระบบในกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับศักยภาพของศูนย์เด็กเล็กของกรุงเทพมหานคร ให้มีขีดความสามารถในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัยที่มีความเปราะบางให้ได้รับการพัฒนาต่อไป

       การแก้ปัญหาเด็กในครอบครัวยากจน โดยเฉพาะครอบครัวมีภาวะวิกฤตร่วมด้วย ต้องเสริมด้วยพลังการดูแลในชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนเป็นพลังเสริมที่นับได้ว่าเป็นทุนที่สำคัญของชุมชน ในการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางนี้ โดยมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อการพัฒนาตลอดช่วงวัย ผลกระทบของการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม และประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความสามารถในการประเมินพัฒนาการเด็ก ทั้งทางด้านสุขภาพ พฤติกรรม อารมณ์ สังคม ความรู้คิด และ EF
      การประเมินเด็กที่ได้รับประสบการณ์เลวร้ายในชีวิตนั้น จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการฟื้นฟูเด็กที่ได้รับประสบการณ์เลวร้ายในชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพ พฤติกรรม อารมณ์ สังคม สภาพจิตใจ พฤติกรรมของเด็ก ความรู้คิด และ EF ความสามารถในการวางแผน และพัฒนาระบบบริการของตนเองเพื่อให้เป็นบริการที่มีความไวต่อการค้นหาและฟื้นฟูเด็กที่ได้รับประสบการณ์เลวร้ายในชีวิตและมีบาดแผลทางใจ เห็นความสำคัญในการค้นหา แก้ไข ฟื้นฟู และป้องกันปัญหาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม และได้รับประสบการณ์เลวร้ายในชีวิต

 

 

 

 

 

Partners/Stakeholders

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

1. รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว /คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2. ผศ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

3. นาง งามตา รอดสนใจ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

4. น.ส. บุศราพร จงเจริญถาวรกุล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

5. น.ส. มาริสา นิ่มกุล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 

หน่วนงานภายนอก

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

3. กระทรวงศึกษาธิการ

4. ภาคประชาชนผู้สนใจ

ผู้ดำเนินการหลัก
ผศ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร
ส่วนงานหลัก
ผู้ดำเนินการร่วม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ ภาคประชาชนผู้สนใจ