Operations for Sustainability

Operations for Sustainability
Operations for Sustainability
Goal
Operate the University in a sustainable manners
การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์
การใช้น้ำอย่างยั่งยืน
การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
การจัดการระบบคมนาคมขนส่ง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การเสริมสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
นโยบายส่งเสริมร้านค้าที่มีจรรยาบรรณและผลิตอาหารที่ยั่งยืน
หน่วยงานที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Strategic Goals
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อเป็นผู้นำด้านสุขภาวะเชิงนโยบายระดับชาติและนานาชาติที่สามารถชี้นำสังคมได้
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นเลิศระดับภูมิภาคในด้าน
- ศูนย์บริการวิชาการ (Academic Services Hub)
- ศูนย์บริการสุขภาพ (Medical Services Hub)
- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
- ศูนย์ด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ เครื่องมือแพทย์ (Medical Product and Device Hub)
Strategic Intiatives
กลยุทธ์
1. สร้างระบบขับเคลื่อนและสนับสนุน Policy Advocacy
2. มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลในระบบบริการทุกประเภท
3. สร้างระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการ
4. Strategic ส่งเสริมและขับเคลื่อนการสร้างศูนย์ด้านบริการต่าง ๆ และศูนย์หรือ Cluster ด้านยาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องมือแพทย์
5. ขยายศักยภาพและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายระดับนานาชาติ
6. ร่วมกับพันธมิตรในการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการ วิจัย นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความต้องการของสังคมที่สามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
7. พัฒนากระบวนการที่นำวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มาบูรณาการเพื่อก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
8. ส่งเสริมความเป็นผู้นำในการสร้างมาตรฐานคุณภาพระดับสากล (Accreditation/Certified Body)
Case Study
 • thumb
  06
  20 ต.ค. 2565
  ผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติ
  วิทยาเขตอำนาจเจริญผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน
 • thumb
  13
  20 ต.ค. 2565
  ความผันแปรของลมมรสุมฤดูร้อนในทวีปเอเชียสมัยโฮโลซีน : การศึกษาเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกในหินงอกและวงปีไม้จากประเทศไทยและจีน
  วงปีไม้สักและหินงอก สามารถเทียบเคียงประกอบการสร้างเส้นภูมิอากาศในอดีตย้อนหลังได้ถึง 3 ศตวรรษ รวมถึงแสดงถึงความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่ห่างไกล เช่น ปรากฏการณ์เอนโซ่ได้
 • thumb
  12 15 17
  7 ต.ค. 2565
  การจัดการด้านความปลอดภัยและของเสียอันตราย
  การจัดการด้านความปลอดภัยและของเสียอันตรายในเชิงนโยบายและการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • thumb
  03 11 12
  30 มิ.ย. 2565
  โครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงานบริษัทรับกำจัดของเสียอันตราย
  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอน งานวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เป็นหลัก จากนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 ว่าด้วยการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และมีระบบการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการของเสียนตรายภายในมหาวิทยาลัย โดยดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการของเสียอันตราย 2 ประเภท คือ ของเสียสารเคมี และของเสียอันตรายทางชีวภาพ ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ มีระบบบริหารจัดการตั้งแต่ การคัดแยกของเสีย การจัดเก็บ และการส่งกำจัด ซึ่งทางศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงาน และดำเนินการจัดหาบริษัทรับกำจัดของสียอันตราย ที่ดำเนินกิจการภายใต้การควบคุมและดูแลจากหน่วยงานของรัฐ และได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เข้ารับกำจัดของเสียอันตรายภายในส่วนงาน
 • thumb
  04 05
  3 พ.ย. 2565
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs”
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs” จัดขึ้นเพื่อตอบรับการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) ของสภามหาวิทยาลัยและทีมผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดความยั่งยืนต่อส่วนงาน มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ
 • thumb
  21 ต.ค. 2565
  ผังแม่บทมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ. 2551
  แนวคิดหลักมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสีเขียว (Greens University)
 • thumb
  21 ต.ค. 2565
  โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี
  ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ เพื่อผู้ป่วยและประชาชนคนไทย ได้ตระหนักและเรียนรู้ต้นทางของการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร
 • thumb
  16
  18 ต.ค. 2565
  ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
  มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการบริการจัดการองค์กรอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก
 • thumb
  03
  10 ต.ค. 2565
  ปรึกษาสุขภาพใจ...ในมหาวิทยาลัย
  ปัญหาทางด้านสุขภาพใจ เป็นปัญหาที่จัดการได้ ดูแลได้ เมื่อเราเข้าใจ ยอมรับ…เราจะพบทางออกไปด้วยกัน
 • thumb
  02 03 12
  10 ต.ค. 2565
  โรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล
  มหาวิทยาลัยมีโรงอาหารให้บริการในหลายพื้นที่ เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ที่จำหน่ายอาหารที่มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
 • thumb
  13 07 14
  7 ต.ค. 2565
  เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Solar Powered Boat to Promote Sustainable Tourism Policy)
  การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรือไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ให้กับ อพท. และชุมชนชายฝั่งเกาะหมาก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ปะการัง เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของเรือยนต์ โดยปราศจากการปลดปล่อยคาร์บอน การปนเปื้อนเขม่าจากการเผาไหม้ลงสู่แนวปะการัง และส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • thumb
  7 ต.ค. 2565
  MU Green Rankings
  MU Green Rankings ประเมินสถานะการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนทั้งหมด 16 รายการ