Operations for Sustainability

Operations for Sustainability
Operations for Sustainability
Goal
Operate the University in a sustainable manners
การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์
การใช้น้ำอย่างยั่งยืน
การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
การจัดการระบบคมนาคมขนส่ง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การเสริมสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
นโยบายส่งเสริมร้านค้าที่มีจรรยาบรรณและผลิตอาหารที่ยั่งยืน
หน่วยงานที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Strategic Goals
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อเป็นผู้นำด้านสุขภาวะเชิงนโยบายระดับชาติและนานาชาติที่สามารถชี้นำสังคมได้
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นเลิศระดับภูมิภาคในด้าน
- ศูนย์บริการวิชาการ (Academic Services Hub)
- ศูนย์บริการสุขภาพ (Medical Services Hub)
- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
- ศูนย์ด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ เครื่องมือแพทย์ (Medical Product and Device Hub)
Strategic Intiatives
กลยุทธ์
1. สร้างระบบขับเคลื่อนและสนับสนุน Policy Advocacy
2. มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลในระบบบริการทุกประเภท
3. สร้างระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการ
4. Strategic ส่งเสริมและขับเคลื่อนการสร้างศูนย์ด้านบริการต่าง ๆ และศูนย์หรือ Cluster ด้านยาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องมือแพทย์
5. ขยายศักยภาพและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายระดับนานาชาติ
6. ร่วมกับพันธมิตรในการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการ วิจัย นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความต้องการของสังคมที่สามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
7. พัฒนากระบวนการที่นำวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มาบูรณาการเพื่อก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
8. ส่งเสริมความเป็นผู้นำในการสร้างมาตรฐานคุณภาพระดับสากล (Accreditation/Certified Body)
Case Study
 • thumb
  12 15 17
  7 ต.ค. 2565
  การจัดการด้านความปลอดภัยและของเสียอันตราย
  การจัดการด้านความปลอดภัยและของเสียอันตรายในเชิงนโยบายและการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • thumb
  13 15
  10 ม.ค. 2567
  โครงการปรับปรุงดัชนีความเปราะบางจากภัยแล้ง และพัฒนาดัชนีพยากรณ์ภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม
  เนื่องด้วยประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยแล้งอยู่เป็นประจำ ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะในภาคการเกษตร โครงการนี้จะทำให้เกิด “ระบบปฏิบัติการติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง” ที่เป็นโครงการนำร่อง สามารถคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งล่วงหน้าได้อย่างน้อย 3 เดือน และพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ พร้อมสำหรับสนับสนุนการบริการจัดการภัยแล้งได้เป็นอย่างดี
 • thumb
  11 17
  10 ม.ค. 2567
  ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 18
  การอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและบุคคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกสถานที่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ผ่านโครงการ/กิจกรรมโครงงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 45 คน ระยะเวลาการอบรม 4 วัน ระหว่างวันที่ 3 – 6 เมษายน พ.ศ. 2566
 • thumb
  13 11 15
  1 พ.ย. 2566
  สวนมุมสวย
  กระตุ้นการพัฒนา/ปรับปรุงพื้นที่ว่างที่ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือพื้นที่สีเขียวเดิมที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อกิจกรรมการศึกษา กีฬาหรือนันทนาการ รวมทั้งเพิ่มการเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งช่วยเพิ่มการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากกิจกรรมต่างๆ
 • thumb
  31 ต.ค. 2566
  Mahidol Eco Park
  Mahidol Eco Park สวนสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติอย่างบูรณาการ พื้นที่สีเขียวใจกลางพื้นที่โซนการศึกษา เอื้อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ใช้โยชน์อย่างเต็มที่
 • thumb
  03
  27 ต.ค. 2566
  ความปลอดภัยในการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินโครงการรณรงค์การสวมหมวกกนิรภัย ปรับสภาพแวดล้อมบนท้องถนนโดยทาทางข้ามถนนสายหลักและถนนสายรองภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนนและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
 • thumb
  26 ก.ย. 2566
  การบริหารจัดการศูนย์อาหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ จึงจัดให้มีศูนย์อาหารคณะฯ ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป โดยมีนโยบายเป็นศูนย์อาหารที่สะอาด อร่อย มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และดีต่อสุขภาพ
 • thumb
  25 ก.ย. 2566
  แผนนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบนฐานระบบวนเกษตรชุมชน
  การนำแนวคิด ความรู้ และหลักการทางนิเวศวิทยาในการบริหารจัดการเกษตรกรรมด้วยระบบวนเกษตร สู่แผนนโยบายขับเคลื่อนชี้นำสังคม เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)
 • thumb
  03 02
  4 ก.ย. 2566
  กลุ่มงานวิจัยนโยบายอาหารและการติดตามและประเมินผล (Food Policy and Monitoring and Evaluation: Food ME)
  Food ME ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เริ่มต้นในปี 2560 มุ่งมั่นผลิตข้อมูลวิจัยเพื่อใช้ชี้ทิศนโยบายด้านอาหารและโภชนาการของประเทศ และสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานรัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนให้ประชากรไทยบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ มีความมั่นคงทางอาหาร และสามารถพึ่งพาตนเองด้านอาหารได้ทั้งในภาวะปกติและวิกฤติ รวมถึงส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่และประเทศ
 • thumb
  1 ก.ย. 2566
  การพัฒนาขีดความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เขตพัฒนาราษฎร์บนพื้นที่สูง จังหวัดอุทัยธานี
  จังหวัดอุทัยธานีมีลักษณะโดดเด่นทั้งด้านศาสนา วิถีชีวิต ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์มีวิถีชีวิตของผู้คนที่เรียบง่ายสงบร่มเย็น ดังคำขวัญของจังหวัดอุทัยธานี “เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้าตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้าสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ”แสดงให้เห็นถึงทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่การเรียนรู้และอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม
 • thumb
  04
  30 ส.ค. 2566
  ค่ายสัตวแพทย์อาสา
  สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย การเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้อง การควบคุมประชากรสุนัขและแมว
 • thumb
  21 ต.ค. 2565
  โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี
  ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ เพื่อผู้ป่วยและประชาชนคนไทย ได้ตระหนักและเรียนรู้ต้นทางของการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร
จำนวนทั้งหมด 38 รายการ