ระบบผลิตน้ำประปา วิทยาเขตกาญจนบุรี

detail
SDGs ที่่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้สร้างระบบผลิตน้ำประปา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยให้มีการใช้น้ำประปาได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่

ระบบผลิตน้ำประปา วิทยาเขตกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มีการมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการบริหารทรัพยากรที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้สร้างระบบผลิตน้ำประปา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยให้มีการใช้น้ำประปาได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation) สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้มีการลงนามความร่วมมือเรื่อง "การให้บริการน้ำประปา" กับท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนโดยรอบสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค ดังนี้

  • การลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่อง "การให้บริการน้ำประปา" ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการให้บริการน้ำประปาจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ในพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9  ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนประมาณ 800 ครัวเรือน อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพดี โดยให้การสนับสนุนน้ำประปาในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน อันจะเกิดความร่วมมือต่อกัน และร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
  • การลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่อง "การให้บริการน้ำประปา" ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับ วัดไตรรัตนาราม ในการลดต้นทุนค่าน้ำลงครึ่งหนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการใช้น้ำอย่างยั่งยืน
  • นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีได้มีแนวนโยบายที่จะบริการน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคให้กับโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น และโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนราม จำนวน 6,000 ลิตร เป็นประจำทุกเดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักเรียนได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง
Partners/Stakeholders
  • องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • วัดไตรรัตนาราม
  • โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น
  • โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนราม
ผู้ดำเนินการหลัก
วิทยาเขตกาญจนบุรี
ส่วนงานหลัก