ความปลอดภัยในการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย

detail
SDGs ที่่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินโครงการรณรงค์การสวมหมวกกนิรภัย ปรับสภาพแวดล้อมบนท้องถนนโดยทาทางข้ามถนนสายหลักและถนนสายรองภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนนและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินโครงการรณรงค์การสวมหมวกกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่สนับสนุนแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 และลดอุบัติเหตุและความสูญเสียด้านทรัพย์สินและชีวิตที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ และดำเนินการตาม ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การสวมหมวกนิรภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ. 2565 ที่กำหนดให้พื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นเขตสวมหมวกนิรภัยและกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติการสวมหมวกนิรภัย

มหาวิทยาลัยมหิดลมีปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก จากทั้งนักศึกษา บุคลากร บริษัทผู้รับจ้าง และจักรยานยนต์รับจ้างจากภายนอก จึงให้ความสำคัญกับการสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะและใบหน้า ซึ่งช่วยลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ หมวกกนิรภัยที่ได้มาตรฐานจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยระหว่างขับขี่จากการเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีขึ้นและป้องกันจากสภาพอากาศ โดยในปีงบประมาณ 2566 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยในกลุ่มผู้ขับขี่จักยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยบนท้องถนนภายในมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่อง อาทิ

  • การอบรมภายใต้โครงการ "ขับขี่ปลอดภัย" ที่อบรมให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างเหมาะสมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งอบรมให้กับนักศึกษา บุคลากรและบริษัทผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบรรยาย 133 อาคารสิริวิทยา นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับบริษัทโตโยต้า ท่าจีน บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 24 รายการ เช่น ระบบส่องสว่าง สภาพยางรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากสภาพรถยนต์

  

  • กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนนักศึกษาส่งภาพถ่ายภายใต้โครงการ "กันน็อค กันภัย" ที่แสดงถึงการสวมหมวกกนิรภัยของนักศึกษา โดยมีนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 53 คน ซึ่งจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript: AT) ด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) จำนวน 5 ชั่วโมง และกิจกรรมด้านจิตอาสา (Volunteer)  จำนวน 3 ชั่วโมง พร้อมรับหมวกนิรภัย

    

  • การตั้งด่านตรวจสอบผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยในแต่ละเดือนในพื้นที่
  • การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
  • การปรับสภาพแวดล้อมบนท้องถนนภายในมหาวิทยาลัยมหิดลให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนนและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ โดยได้รับสนับสนุน "สี" จากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 จำนวน 166 แกลลอน สำหรับทาทางข้ามถนนสายหลักและถนนสายรอง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย จำนวน 23 จุด ซึ่งช่วยปรับสภาพแวดล้อมบริเวณทางข้ามให้มองเห็นได้ชัดเจนทั้งคนข้ามถนนและผู้ขับขี่ จึงสามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้ และสอดคล้องกับผังแม่บทมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ปี พ.ศ.2551 ที่กำหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกายกายภาพจากการเน้นการสัญจรทางรถมาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อคนเดินและจักรยาน

   

 

กรณีเกิดอุบัติเหตุ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาควาามปลอดภัยประจำจุด หรืองานจราจรและความปลอดภัย โทรศัพท์ 02-441-4400 ซึ่งจะมีขั้นตอนการประสานงานตามความรุนแรงของเหตุการณ์ คือ สถานการณ์เจ็บป่วยทั่วไป จะแจ้งประสานงานรถจัดส่งผู้ป่วยเพื่อนำส่งศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก หรือโรงพยาบาลพุทธมณฑล สถานการณ์ร้ายแรง จะแจ้งประสานงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หมายเลข 1669 ซึ่งระหว่างนั้น ทางงานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ ประเมินอาการพร้อมปฐมพยาบาลเบื้องต้นควบคู่กับหน่วยบริการสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา 

 

 

Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
งานจราจรและความปลอดภัย
ส่วนงานหลัก