Case Study

ผลการค้นหาทั้งหมด 9 รายการ
 • thumb
  13 11 15
  1 พ.ย. 2566
  สวนมุมสวย
  กระตุ้นการพัฒนา/ปรับปรุงพื้นที่ว่างที่ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือพื้นที่สีเขียวเดิมที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อกิจกรรมการศึกษา กีฬาหรือนันทนาการ รวมทั้งเพิ่มการเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งช่วยเพิ่มการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากกิจกรรมต่างๆ
 • thumb
  31 ต.ค. 2566
  Mahidol Eco Park
  Mahidol Eco Park สวนสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติอย่างบูรณาการ พื้นที่สีเขียวใจกลางพื้นที่โซนการศึกษา เอื้อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ใช้โยชน์อย่างเต็มที่
 • thumb
  03
  27 ต.ค. 2566
  ความปลอดภัยในการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินโครงการรณรงค์การสวมหมวกกนิรภัย ปรับสภาพแวดล้อมบนท้องถนนโดยทาทางข้ามถนนสายหลักและถนนสายรองภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนนและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
 • thumb
  21 ต.ค. 2565
  ผังแม่บทมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ. 2551
  แนวคิดหลักมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสีเขียว (Greens University)
 • thumb
  02 03 12
  10 ต.ค. 2565
  โรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล
  มหาวิทยาลัยมีโรงอาหารให้บริการในหลายพื้นที่ เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป โดยจำหน่ายอาหารที่มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
 • thumb
  7 ต.ค. 2565
  MU Green Rankings
  MU Green Rankings ประเมินสถานะการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • thumb
  13 07 12
  9 มี.ค. 2565
  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization)
  การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) เป็นวิธีการประเภทหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร
 • thumb
  17 04
  10 มี.ค. 2565
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
  ปัจจุบัน การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประเด็นที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ จากการที่องค์การสหประชาชาติกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย
 • thumb
  10 มี.ค. 2565
  แปลงผักปลอดสารพิษ
  แปลงผักปลอดสารพิษเกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่อยากให้มีการบริโภคผักที่ไม่ใช้สารเคมีภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา คนในชุมชนได้กินผักที่มีความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดลจึงจัดสรรพื้นที่ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ว่างที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ และให้เกษตรกรในพื้นที่เข้ามาดำเนินการปรับปรุงดินและปลูกผักปลอดสารพิษจนถึงปัจจุบัน