โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21

detail

     ผู้สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ใน เทคนิค วิธีการ และมีทักษะที่ถูกต้องในการดูแลเด็กปฐมวัย ผ่านการฝึกทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแล การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ส่งเสริมสุขลักษณะและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กได้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ

      - ในระยะที่ 1 การดำเนินงานในปี 2563 มีผู้จบการศึกษาในหลักสูตร จำนวน 30 คน มีผลความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับมากที่สุด 4.53 จาก 5 คะแนน และมีผู้ลงทะเบียนสนใจในหลักสูตรอีก 20 คน

      - ในระยะที่ 2 การดำเนินงานในปี 2564 มีผู้ลงทำเบียนเรียนในหลักสูตร 220 ชั่วโมงจำนวน 9 คน และในหลักสูตร 440 ชั่วโมงจำนวน 3 คน ซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาควิชาการในวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564

      ทางหลักสูตรได้มีการติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานด้านการเป็นผู้ดูและเด็ก และด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 8 คน และมีการติดตามผลของนายจ้างมีคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมาก ในระดับ 3.91 จาก 5 คะแนน

จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้แรงงาน ทุกภาคส่วนเกิดภาวะการว่างงาน   และเด็กที่เกิดมาในช่วงนี้จะมีโอกาสที่พ่อแม่มีเวลาเลี้ยงลูกด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น   และเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ภาวะปกติแล้วจะทำให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้น   มีภาวการณ์จ้างงานมากขึ้น   พ่อแม่ผู้ปกครองที่เลี้ยงลูกเองจึงจำเป็นที่ต้องออกนอกบ้านเพื่อไปทำงานปกติ หรือผู้ที่ว่างงานต้องออกไปหางานทำ จึงไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกเองได้อีกต่อไป และต้องนำไปฝากยังสถานรับเลี้ยงเด็กหรือจ้างผู้ดูแลเด็กมาทำหน้าที่แทน  ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าตลาดแรงงานด้านการให้บริการรับเลี้ยงเด็กจะขยายตัวมากยิ่งขึ้น และมีความต้องการผู้ดูแลเด็กมากยิ่งขึ้น     ถ้าผู้ดูแลเด็กไม่มีทักษะและขาดกระบวนการตลอดจนวิธีการในการกระตุ้นพัฒนาการต่างๆ  เด็กก็จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบผิดวิธีและขาดพัฒนาการในหลายๆ ด้าน  จึงเห็นได้ว่าผู้ดูแลเด็กเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากกับสภาพของครอบครัวไทยในสังคมปัจจุบันและในอนาคต  
          สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็นสถาบันทางวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งทรงคุณค่าและเป็นอนาคตของชาติ ประกอบกับทางสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้มีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ในการศึกษาวิจัย รูปแบบและเทคนิควิธีการในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กและเป็นสถานที่ศึกษาดูงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี  จึงได้จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ขึ้น เพื่อผลิตผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้และมีทักษะในการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของสังคม

          1) หลักสูตรเปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติ และมีการสัมภาษณ์ผู้ผ่านคุณสมบัติให้ได้รับทุนจำนวน 30 คน  

          2) ระยะที่ 1 การจัดการเรียนรู้หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 แบ่งเป็นสองรูปแบบ ได้แก่ อบรมออนไลน์โดยใช้แพลทฟอร์มสำหรับการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Moodle ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 15 ชั่วโมง และการอบรมในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563 ระยะเวลา 09.00 - 16.00 น.
วันละ 6 ชั่วโมง  รวมทั้งสิ้น  30 ชั่วโมง

          3) ระยะที่ 2 การดำเนินการหลักสูตรในปัจจุบัน ดำเนินการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ 220 ชั่วโมง สำหรับกลุ่มที่จบปริญญาตรี และหลักสูตรระดับ 440 ชั่วโมง สำหรับกลุ่มตำกว่าปริญญาตรี ผ่านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้แพลทฟอร์มสำหรับการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Moodle และ โปรแกรม Zoom ซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาควิชาการในวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564

 

การขยายผล

โครงการได้มีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรและขยายผลการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

    1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร 220 ชั่วโมง สำหรับกลุ่มผู้จบปริญญาตรีที่มิใช่สาขาทางการศึกษา ตามข้อกำหนดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์

    2. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร 440 ชั่วโมง  สำหรับกลุ่มผู้จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ตามข้อกำหนดเทศบัญญัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าศึกษาและอยู่ในระหว่างการเรียนการสอนทั้งสองหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
นายเมธีณัฐ รัตนกุล, นางบุษยรัต ซื่อดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, ทีมศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย, งานบริการวิชาการ การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนงานหลัก