Facilities

การให้บริการสนามกีฬาและศูนย์กีฬา

มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้เกิดชุมชนสุขภาพดี โดยจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีสนามกีฬากลางแจ้ง สถานที่ออกกำลังกายในร่ม รวมทั้งสวนสาธารณะและพื้นที่ส่วนกลาง อีกทั้งยังรองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการออกกำลังกายทั้งในวิทยาเขตศาลายาและวิทยาเขตอื่น ๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการ

มหาวิทยาลัยมหิดลมีการออกแบบเป็น Universal Design เพื่อให้ผู้พิการเข้าถึงการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ เช่น ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา ทางลาดสำหรับวีลแชร์ ลิฟต์ที่ผู้พิการสามารถเข้าถึงได้