Facilities

การให้บริการสนามกีฬาและศูนย์กีฬา

MU Sports Complex

สิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการ

มหาวิทยาลัยมหิดลมีการออกแบบเป็น Universal Design เพื่อให้ผู้พิการเข้าถึงการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ เช่น การมีจุดจอดรถสำหรับคนพิการ ทางลาด