โครงการ “การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาแบบรอบด้าน สำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา”

detail

เพศวิถีศึกษา..เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการป้องกันการติดเชื้อเอสไอวีแบบรอบด้านสำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา

เพศวิถีศึกษา..เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการป้องกันการติดเชื้อเอสไอวีแบบรอบด้านสำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา

Partners/Stakeholders
  1. เครือข่ายโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
  2. โรงเรียนโสตศึกษา 
  3. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
  4. มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ 
  5. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผู้ดำเนินการหลัก
นางสาวธิดารัตน์ นงค์ทอง และ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์
ส่วนงานหลัก
ผู้ดำเนินการร่วม
เครือข่ายโรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนโสตศึกษา สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 2