Case Study

ผลการค้นหาทั้งหมด 3 รายการ
 • thumb
  04 09
  29 ส.ค. 2565
  โครงการ Mahidol Historical Learning Experience "เด็กไทยใจมหิดล"
  จัดทําแอปพลิเคชันเกมในลักษณะ Web Application จํานวน 1 แอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมการรับรู้ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและเรื่องราวที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนพื้นที่ชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ให้แก่ นักศึกษา บุคลากร และนักเรียนในพื้นที่โดยรอบ จํานวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการเพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยมหิดล เผยแพร่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในอำเภอพุทธมณฑลและพื้นที่ศาลายา เพื่อให้เยาวชนเกิดสำนึกรักในท้องถิ่น และเกิดความสนใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสิ่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย
 • thumb
  04
  29 ส.ค. 2565
  โครงการภูมิเพลงครูผู้สร้างสรรค์
  การรวบรวมประวัติชีวิต เรื่องเล่า เกร็ดความรู้ เส้นทางการเรียน อุปสรรคชีวิต อันสำคัญที่หล่อหลอมครูให้เป็นศิลปินมีคุณค่า บันทึกไว้ในแผ่นดิน ทั้งในรูปแบบลายอักษร และวีดิทัศน์สำหรับเผยแพร่เพื่อการศึกษา ให้ครูคงอยู่ในรูปแบบความรู้ที่มีชีวิต เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เข้าถึงคำว่าศิลปินโดยสมบูรณ์ นอกจากนั้น เมื่อบันทึก อัตชีวประวัติของครูไว้แล้วอย่างครบถ้วน ข้อมูลของครูดนตรีไทยและครูดนตรีพื้นบ้านจะถูกรวบรวมเข้าเป็นชุด บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อการศึกษาต่อไป
 • thumb
  04
  17 ส.ค. 2565
  โครงการพัฒนาระบบคำบรรยายรายวิชาพื้นฐานระบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 โดยทีผ่านมาหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์และเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการจัดทำโครงการบริการวีดิทัศน์คำบรรยายรายวิชาพื้นฐานระบบดิจิตัล ซึ่งเป็นการบันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียนจากอาคารบรรยายรวมที่มีอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และได้เปิดให้นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาทบทวนบทเรียนย้อนหลัง ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก