Creative
& Innovation

“ความคิดสร้างสรรค์” เป็นจุดเริ่มต้น ของการสร้าง “นวัตกรรม”
เมื่อความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาให้เป็นจริง และนำมาใช้ประโยชน์ได้ เราเรียกผลงานนั้นว่า “นวัตกรรม” องค์กรที่ต้องการสร้างนวัตกรรม จึงควรสนับสนุนบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ภายในงาน และควรเปิดโอกาสให้นำความคิดสร้างสรรค์มาใช้สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Creative&innovation
นวัตกรรมเป็นโอกาสที่สามารถสร้างความสำเร็จและความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ไร้ข้อจำกัดให้แก่องค์กรได้ โดยปัจจัยที่สำคัญที่สุด ก็คือความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่หรือบริการใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมหาวิทยาลัยมหิดล มีหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สนับสนุนงานด้านวิจัยและวิชาการ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประสานงานกับนักวิจัย ร่วมเจรจากับภาคเอกชน เพื่อมุ่งสู่การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ นั่นคือ
Creative&innovation
การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเติบโตและความสำเร็จขององค์กร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถให้คำปรึกษาที่ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณและช่วยให้คุณสามารถแข่งขันในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย การสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบโดยทีมงานมืออาชีพของเรา ทั้งด้าน Big Data and Technology Management เพื่อให้การสนับสนุน ด้านการจัดเก็บข้อมูล Big Data ให้เป็นระบบที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร เเละสามารถออกแบบเทคโนโลยีหรือระบบปัญญา ประดิษฐ์เพื่อหนุนให้ธุรกิจของคุณดำเนินการได้อย่างราบรื่นและก้าวไปข้างหน้าในโลกดิจิตอลอันทันสมัยนี้
  • ด้าน Business Enhancement สามารถให้การสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับการวางแผนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับองค์กรและบุคลากร กลยุทธ์องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • ด้าน Design Solution ในการปรุงแก้ไขอาคารสถานที่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญให้มีความเหมาะสมในการใช้งานและเป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุด
  • ด้าน Tourism Management การจัดการการท่องเที่ยวและการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573
Creative&innovation
มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดตั้ง
“ศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ขึ้น ภายใต้การดำเนินการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการและสนับสนุนงานทางวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแก่ส่วนงานภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 บริการให้คำปรึกษางานคณะกรรมการกำกับดูและการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.) และการเขียนเอกสารโครงการขอรับรองจริยธรรมการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (animal use protocol) บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ (animal facility) และด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริการให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยในสัตว์ทดลอง
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Goal 8: Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการทำให้หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและใช้แรงงานเข้มข้น และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน