Case Study

ผลการค้นหาทั้งหมด 3 รายการ
 • thumb
  04
  20 ก.ค. 2566
  Sustainability Course
  มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความยั่งยืน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกจาก 10 ส่วนงาน จำนวน 34 หลักสูตร
 • thumb
  10 04
  1 ส.ค. 2565
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนทุนช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความพิการ
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนทุนช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความพิการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • thumb
  04
  1 ส.ค. 2565
  โครงการ Mahidol Apprenticeship Program (MAP)
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำโครงการ Mahidol Apprenticeship Program (MAP) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลที่เปิดกว้างสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา/บุคคลทั่วไป สามารถเข้าศึกษา โดยไม่จำกัดอายุ พื้นฐานการศึกษา หรืออาชีพ มุ่งให้ผู้เรียนเพิ่มพูน พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน