การพัฒนาทุนมนุษย์

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความมุ่งมั่นที่จะ “ยุติความยากจนและความโหยในทุกรูปแบบและทุกมิติ พร้อมมุ่งมั่นสร้างหลักประกันว่ามนุษย์ทุกคนสามารถบรรลุศักยภาพของตนในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมภายใต้สภาพความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพ” แน่นอนว่าเราต้องพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเผชิญกับความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในสังคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ