การปกป้องโลก

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องโลกจากความเสื่อมโทรม ด้วยการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “เพื่อรองรับความต้องการของคนในยุคปัจจุบันและอนาคต”