การเสริมสร้างความร่วมมือ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง "จิตวิญญาณแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกประเทศ ทุกภาคส่วน และทุกคน"