เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งมั่นที่จะสร้างหลักประกันให้มนุษย์ทุกคนสามารถมีชีวิตที่มั่งคั่งและเติมเต็มชีวิตได้ด้วยความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ

ความไม่เท่าเทียมเป็นหนึ่งในปัญหาที่ต้องมุ่งเน้นและให้ความสำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน