สันติภาพ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่สันติและยุติธรรมสำหรับทุกคน และสังคมที่เป็นอิสระจากความกลัวและความรุนแรง เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากสันติภาพ และสันติภาพก็เกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน