Services

 • image

  มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นชื่อว่าเป็น Healthy University ซึ่งมีหลากหลายหน่วยงานที่ได้รับ มาตรฐานการรับรองของโรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์ระดับประเทศและนานาชาติ โดยให้บริการด้านการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย บริการสุขภาพและทันตกรรม บริการรักษาสัตว์ป่วย รวมทั้งให้บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษา และตอบข้อซักถามด้านสุขภาพ เพราะสุขภาพ กายที่ดีย่อมส่งผลไปถึงสุขภาพใจที่ดีตามไปด้วย

 • image

  มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดตั้ง ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพใจ ซึ่งมีนักจิตวิทยา(psychologist) หรือผู้ผ่านการอบรมทักษะด้านการให้คำปรึกษา(counselor) ให้บริการนักศึกษามหิดลรับฟัง ปัญหาต่างๆ พูดคุยเพื่อบำบัดจิตและประคับประคองอารมณ์ ตลอดจนแนะนำแนวทางการปรับกระบวนการคิดและมุมมองเพื่อจัดการกับอารมณ์และปัญหา ติดตามปัญหา บันทึกและส่งต่อข้อมูลให้ Adolescent Clinic หรือโรงพยาบาลในกำกับของมหาวิทยาลัยกรณีมีอาการระดับ รุนแรง สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพใจ สามารถใช้บริการได้ที่ MU Friend ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)หรือนัดหมายผ่านช่องทาง Facebook MU Friends หรือขอรับบริการผ่านช่องทางโทรศัพท์ MU Hotline ตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 088 874 7385

 • image

  มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดให้ บริการคลินิก เพื่อตรวจวินิจฉัย บำบัด รักษา และส่งเสริมพัฒนาการในเด็กตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงวัยรุ่น เพื่อให้การดูแลและแก้ไขอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง ตลอดจนมีบริการคลินิกอื่น ๆ เพื่อการเลี้ยงดูบุตร และคลินิกสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงวัย โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ ที่คลินิกเด็กและวัยรุ่น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. และนอกเวลาราชการ วันเสาร์ เวลา 8.30 – 15.00 น.

 • image

  มหาวิทยาลัยมหิดลให้บริการ ห้องนมแม่ (Breastfeeding Room) ณ ห้อง 1211 ชั้น 2 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เพื่อให้ผู้เข้าอบรม บุคลากรที่เป็นคุณแม่ของส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถใช้พื้นที่เตรียมนมให้ลูก เช่น บริการปั๊มนม เก็บนม ให้นมลูก เพื่อส่งเสริมการให้นมแม่อย่างเดียวต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน เนื่องจากนมแม่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กทั้งด้านการพัฒนาการทางสมอง การเรียนรู้ การเจริญเติบโต การสร้างอารมณ์ และความผูกพันธ์ของแม่กับลูกตั้งแต่แรกเกิด

 • image

  ห้องเติมสุข ก็เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการแก่บุคลากรที่ต้องดูแลรับส่งบุตรไป-กลับโรงเรียนด้วยตนเอง จึงจัดให้มีสถานที่พักรอผู้ปกครองที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย และมีวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยด้านการเสริมสร้างพัฒนาการ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ในระหว่างที่ผู้ปกครองยังต้องปฏิบัติงานอยู่

 • image

  ห้องเติมเต็ม เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่พนักงานสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อใช้เป็นพื้นที่พบปะ สังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร โดยมีบริการเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติไว้บริการพนักงานทุกท่าน เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00 – 17.00 น

 • image

  การบริการด้านการวิเคราะห์และทดสอบ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการด้านวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทางด้านเคมีสำหรับวัตถุดิบ (raw material) และผลิตภัณฑ์ยา (finish drug product) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น

 • บริการด้านห้องปฏิบัติการ มีการให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง พัฒนาวิธีวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เคมี ชีวภาพ อาหาร และสิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงานภายในและภายนอก และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการเช่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่งานบริหารเครื่องมือกลาง

 • รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การ ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ทางด้านโภชนาการ ด้านเภสัชกรรม ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม สารในร่างกาย และทดสอบทางห้องปฏิบัติการในสัตว์ เป็นต้น

เพราะเราให้ความสำคัญกับ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health And Well-Being) ตาม “Sustainable Development Goals เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 3”