Services

 • image

  มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นชื่อว่าเป็น Healthy University ให้บริการด้านการ แพทย์และสุขภาพทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยที่ได้มาตรฐาน บริการทางทันตกรรม และบริการรักษาสัตว์ป่วย รวมทั้งให้บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษา และตอบข้อซักถามด้านสุขภาพ เพราะสุขภาพกายที่ดีย่อมส่งผลไปถึงสุขภาพใจที่ดีตามไปด้วย

 • image

  มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดตั้ง ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพใจ ซึ่งมีนักจิตวิทยาหรือผู้ให้คำปรึกษาคอยรับฟังปัญหาต่าง ๆ พูดคุยเพื่อบำบัดจิตและประคับประคองอารมณ์ ตลอดจนแนะนำแนวทางการปรับกระบวนการคิดและมุมมองเพื่อจัดการ กับอารมณ์และปัญหา สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพใจ สามารถใช้บริการได้ทันทีโดยการ Walk-in เข้าไปที่ MU Friend ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล หรือนัดหมายผ่านช่องทาง Facebook MU Friends โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • image

  มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดให้ บริการคลินิก เพื่อตรวจวินิจฉัย บำบัด รักษา และส่งเสริมพัฒนาการในเด็กตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงวัยรุ่น เพื่อให้การดูแลและแก้ไขอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง ตลอดจนมีบริการคลินิกอื่น ๆ เพื่อการเลี้ยงดูบุตร และคลินิกสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงวัย โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ ที่คลินิกเด็กและวัยรุ่น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. และนอกเวลาราชการ วันเสาร์ เวลา 8.30 – 15.00 น.

 • image

  เรามีการให้บริการตู้แช่น้ำนมที่ห้องอาหาร ในส่วนของอาจารย์-พนักงาน ที่ห้องเติมรัก อาคารอทิตยาทร

 • image

  ห้องเติมสุข ก็เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการแก่บุคลากรที่ต้องดูแลรับส่งบุตรไป-กลับโรงเรียนด้วยตนเอง จึงจัดให้มีสถานที่พักรอผู้ปกครองที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย และมีวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยด้านการเสริมสร้างพัฒนาการ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ในระหว่างที่ผู้ปกครองยังต้องปฏิบัติงานอยู่

 • image

  ห้องเติมเต็ม เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่พนักงานสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อใช้เป็นพื้นที่พบปะ สังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร โดยมีบริการเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติไว้บริการพนักงานทุกท่าน เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00 – 17.00 น

 • image

  การบริการด้านการวิเคราะห์และทดสอบ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการด้านวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทางด้านเคมีสำหรับวัตถุดิบ (raw material) และผลิตภัณฑ์ยา (finish drug product) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น

 • บริการด้านห้องปฏิบัติการ มีการให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง พัฒนาวิธีวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เคมี ชีวภาพ อาหาร และสิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงานภายในและภายนอก และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการเช่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่งานบริหารเครื่องมือกลาง

 • รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางด้านโภชนาการ ด้านเภสัชกรรม ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม สารในร่างกาย และทดสอบทางห้องปฏิบัติการในสัตว์ เป็นต้น

เพราะเราให้ความสำคัญกับ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health And Well-Being) ตาม “Sustainable Development Goals เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 3”