โครงการ Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม

detail

นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีถ่ายทอดไปสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ และพึ่งพาตัวเองได้

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีบริการให้คำปรึกษา เผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยี ถ่ายทอดเทคโนโลยี และประชาสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเน้นความต้องการของชุมชนเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการกระจายความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สู่ชุมชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย และสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างแท้จริง

งานบริการวิชาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี จึงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ Research For Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีถ่ายทอดไปสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ และพึ่งพาตัวเองได้ ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้


การตรวจวิเคราะห์คุณภาพของดิน

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้

“ตรวจวิเคราะห์ดิน ตรวจเองได้ ง่าย รู้และเร็ว ลดต้นทุน ลดการใช้ปุ๋ยเกิน” เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” ง่ายต่อการเรียนรู้ ตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดินอย่างง่ายด้วยตัวเอง ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกสูตรปุ๋ย และกำหนดปริมาณปุ๋ยในการปลูกพืชอย่างเหมาะสมกับคุณภาพดินและชนิดพืช ในพื้นที่เกษตร

         


การทำปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้

“ทำปุ๋ยใช้เอง ไม่ต้องพลิกกลับกอง ใช้วัสดุท้องถิ่น ทำง่าย ได้เยอะ ลดต้นทุน” โดยการประยุกต์เทคโนโลยีและนำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำให้เป็นปุ๋ยโดยไม่ต้องพลิกกลับกอง ง่ายต่อการทำ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน

         


การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศกรรมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้

เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงพลาสติกพีวีซีหรือพีอี ขนาด 7-8 ลูกบาศก์เมตร กักเก็บมูลสัตว์ หรือขยะอินทรีย์ เพื่อช่วยลดกลิ่นและเกิดก๊าซชีวภาพและน้ำหมักสำหรับทำการเกษตรในพื้นที่


ที่มาและความสำคัญ : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง) การตรวจธาตุอาหารในดินเบื้องต้น และการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนให้กับประชาชนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์ : นำผลงานวิจัย และการประยุกต์ความรู้มาถ่ายทอดให้ชุมชน

ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน : พ.ศ. 2561-2563


การอบรมจะมุ่งเน้นเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้กลับไปปฎิบัติได้ทุกขั้นตอน รวมทั้ง การให้ความรู้ในการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น ซึ่งประชาชนนำดินมาตรวจวิเคราะห์ เพื่อทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ และปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช โดยมีวิทยากรคอยให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการแก้ไขปรับปรุงบำรุงดิน เช่น การใช้ปุ๋ย การใช้ปูน ปรับปรุงดินกรด รวมทั้งการใช้วัสดุหรือสารปรับปรุงดินอย่างอื่น ตามความจำเป็นเพื่อให้การปลูกพืชได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น กิจกรรมดังกล่าว มีคณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรงานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมให้บริการวิชาการ ถ่ายทอด องค์ความรู้ ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนพร้อมผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการแก่ชุมชน อันนำไปสู่การบูรณาการองค์ความรู้แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักวิชาการอย่างยั่งยืน

 

Partners/Stakeholders

ตำบลหนองปลิง

อำเภอเลาขวัญ

จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ดำเนินการหลัก
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ส่วนงานหลัก