Financial Support

icon
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงิน โดยการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกระดับ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ ตลอดจนสนับสนุนด้านการวิจัยเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและองค์ความรู้ในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป
นอกจากการสนับสนุนเงินทุนด้านการศึกษาและงานวิจัยข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้ส่งเสริมการให้ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงินผ่านการจัดกิจกรรม การอบรมระยะสั้น และข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วย