Financial Support

icon
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงิน โดยให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกระดับ และให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ และมีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนทุนด้านการวิจัยเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและองค์ความรู้ในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป
นอกจากการสนับสนุนเงินทุนด้านการศึกษาและงานวิจัยข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้ส่งเสริมการให้ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงินผ่านการจัดกิจกรรม การอบรมระยะสั้น และข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วย
fc-02
fc-1
สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่มีความสนใจในด้านการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดให้บริการ Mahidol - SCB Investment Lab ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านการลงทุนเสมือนจริงแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเงินการลงทุนภายในสถาบันการศึกษาแบบครบวงจร ที่พร้อมไปด้วยเทคโนโลยีการจำลองการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนจาก INVX (เดิม SCBS) รวมถึงมีพื้นที่สำหรับให้ผู้ใช้บริการได้เข้ามานั่งประชุมกลุ่ม ทำงาน หรืออ่านหนังสือกันตามอัธยาศัยด้วย ณ ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  • ช่วงเปิดภาคการศึกษา ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-21:00 น. และวันเสาร์ เวลา 9:00-17:00 น.
  • ช่วงปิดภาคการศึกษา ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9:00-17:00 น.
  • สำหรับปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เวลา 11:30-16:30 น.
ขอขอบคุณรูปภาพจาก หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ริเริ่มการจัดตั้ง กองทุนมหิดลยั่งยืน (Mahidol UniversityEndowmentFund) ซึ่งเป็นกองทุนกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขับเคลื่อนเจตนารมณ์แห่งการ “สร้าง" ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในการสร้างคน สร้างปัญญา สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างปัญญาของแผ่นดิน ให้สามารถไปพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อผู้คนในสังคม ประเทศ และโลกใบนี้ต่อไป