โครงการ Norwegian Scholarship Projects ระหว่างรัฐบาลนอร์เวย์ โดยสถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศเมียนมา สถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศอินโดนีเซียและมหาวิทยาลัยมหิดล

detail

โครงการ Norwegian Scholarships Projects เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลนอร์เวย์ โดยสถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศเมียนมา สถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศอินโดนีเซียและมหาวิทยาลัยมหิดล มอบทุนศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในลักษณะ Co-funding จำนวน  4 สาขา ได้แก่ Life Science & Health, Environmental Sciences and Engineering, Social & Population Science และ Human Rights & Peace Studies

 

 

 

โครงการ Norwegian Scholarships Projects เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลนอร์เวย์ โดยสถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศเมียนมา สถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศอินโดนีเซียและมหาวิทยาลัยมหิดล มอบทุนศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในลักษณะ Co-funding จำนวน  4 สาขา ได้แก่ Life Science & Health, Environmental Sciences and Engineering, Social & Population Science และ Human Rights & Peace Studies ดังนี้

 

  • โครงการ Capacity Building for Institutes in Myanmar: ให้ทุนศึกษาแก่บุคลากรจากประเทศเมียนมา เพื่อมาศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก Phase 1  (2013-2018) จำนวน 64 ทุน (ปริญญาโท 35 ทุน/ปริญาญาเอก 29 ทุน) และ Phase 2 (2018-2022) จำนวน 32 ทุน (ปริญญาโท 24 ทุน/ ปริญญาเอก 8 ทุน)
  • โครงการ Mahidol-Norway Capacity Building Initiative for ASEAN (2015-2019):   ให้ทุนศึกษาแก่บุคลากรจากประเทศเมียนมา กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ และเนปาล จำนวน 106 ทุน (ปริญญาโท 69 ทุน/ ปริญญาเอก 37 ทุน)

 

นอกจากนี้ สถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศเมียนมา และมหาวิทยาลัยมหิดล มีแผนที่จะขยายความร่วมมือในการมอบทุนศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขา Life Science & Health, Social & Population Science, Environmental  Sciences & Engineering และ Social & Population Science        และ Information and Communication Technology แก่นักศึกษาและบุคลากรจากประเทศเมียนมา ภายใต้โครงการ Capacity Building for Institutes in Myanmar Phase 3 จำนวน 44 ทุน (ปริญญาตรี 16 ทุน/ปริญญาโท 28 ทุน) โดยจะเริ่มโครงการในปีการศึกษา 2566 

 

Partners/Stakeholders

Partner:

สถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศเมียนมา

 

Stakeholders:

  1. มหาวิทยาลัยมหิดล (14 คณะ, 7 สถาบัน and 2 วิทยาลัย)
  2. นักเรียน จาก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เนปาล และ 5 ประเทศจากภูมิภาคอาเซียน  (กัมพูชา ลาว เวียดนาม อินโดนีเซียและฟิลิปินส์)  

 

ผู้ดำเนินการหลัก
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ส่วนงานหลัก
ผู้ดำเนินการร่วม
รัฐบาลนอร์เวย์ โดยสถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศเมียนมา สถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศอินโดนีเซีย
ส่วนงานร่วม