The MUIC Executive Education

SDG 4 : การศึกษาที่เท่าเทียม

รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลจึงจัดให้มี “MUIC Executive Education ” ซึ่งมี 2 โปรแกรม ได้แก่ “Standard Programs” ซึ่งเปิดสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปเป็นรายบุคคล และ “Custom Programs” ซึ่งเปิดสำหรับกลุ่มองค์กร/หน่วยงานที่ต้องการอบรมหรือพัฒนาบุคลากรในองค์กร