โปรแกรมเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย

SDG 9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

เครื่องดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคนไทยได้อย่างชัดเจน ในอดีตการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยนั้นจะใช้โสตประสาทของนักดนตรีไทยในการเทียบเสียง ทำให้เสียงเครื่องดนตรีไทยในแต่ละสำนักมีความแตกต่างกันออกไป และด้วยดนตรีตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงของเครื่องดนตรีไทย ประกอบกับผู้ที่มีความชำนาญในการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยลดน้อยลง ทำให้ระดับเสียงของเครื่องดนตรีไทยถูกแบ่งแยกออกไปอีกหลากหลายระดับเสียง ส่งผลต่อการบรรเลงเพลงและผลิตเครื่องดนตรีไทย ดังนั้นจึงต้องมีมาตรฐานเสียงแกนกลางไว้เป็นหลักในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีไทย

ผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดทำ “โปรแกรมเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย” (Thai Musical Instrument Tuner Application) เพื่อนำมาพัฒนาระบบการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย ในรูปแบบแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือชื่อ “THAI TUNER” ทั้งในระบบ iOS และ Android เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ถือเป็นการรักษามาตรฐานเสียงของดนตรีไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทย และเป็นการพัฒนาระบบการเทียบเสียงดนตรีไทยให้ทันสมัยทัดเทียมอารยประเทศ ช่วยแก้ไขปัญหาความถี่เสียงดนตรีไทยที่มีความคลาดเคลื่อนอยู่ในปัจจุบัน

The Global Goals
RELATED SDGs
GOAL 4: Quality Education
GOAL 9: Industry, Innovation and Infrastructure
การเรียนรู้