ศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช (SiTEL)

SDG 4 : การศึกษาที่เท่าเทียม

รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

ศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช (SiTEL) ให้คำปรึกษาและให้บริการด้านการจัดประชุมทางไกล (Teleconferencing) การจัดเรียนการสอนทางไกล (Tele-education) และเชื่อมต่อเครือข่ายการแพทย์ทางไกล (Tele-medicine) โดยมีเครือข่ายร่วมสอนรวม 15 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลหัวหิน และโรงพยาบาลศิริราช เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

The Global Goals
RELATED SDGs
GOAL 4: Quality Education
GOAL 9: Industry, Innovation and Infrastructure
การเรียนรู้