กังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดหมุนสวนทาง

SDG 9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในการป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานลมเป็นพลังงานที่มีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า หากแต่ในประเทศไทยมีกระแสลมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับกลางถึงต่ำซึ่งทำให้เราไม่สามารถนำพลังงานจากกระแสลมมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณมาก ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยกากรศาสตร์ จึงได้คิดค้นและออกแบบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าแบบใหม่ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรต่างๆเท่าเดิม เช่น แรงลม และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยออกแบบกังกันลมให้เป็นแบบใบพัดหมุนสวนทางกัน มีใบพัดจำนวน 2 ชุด สำหรับถ่ายทอดกำลังลมในการขับชุดแม่เหล็ก และขดลวดให้เคลื่อนที่ตัดกันในทิศทางสวนกัน เพื่อลดระยะทางและเวลาในการเคลื่อนที่ของขดลวดและสนามแม่เหล็กในการกำเนิดพลังงานไฟฟ้าซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นกว่าเดินเฉลี่ยร้อยละ 200 ที่ใช้ได้ดีกับพื้นที่กระแสลมต่ำ และสามารถสร้างขึ้นในรูปแบบของเทคโนโลยีใหม่หรือดัดแปลงจากกังกันลมรูปแบบเดิมได้ เพื่อช่วยให้กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังช่วยแก้ปัญหาด้านพลังงานและด้านสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว