Mahidol University Extension (MUx)

SDG 4 : การศึกษาที่เท่าเทียม

รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562 ด้านที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally -competent graduates  ที่มุ่งหวังสร้างบัณฑิตให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง (Transformative Leader) โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกิจการนักศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย และสร้างแหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา (Global Open Access Learning-University) มหาวิทยาลัยจึงพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOCs (Small Private Open Courses) และ MOOCs (Massive Open Online Courses) ภายใต้โครงการ Thai MOOC และ “Mahidol University Extension (MUx)” โดยการนำเทคโนโลยีการศึกษาและ E-learning มาใช้ในการเรียนการสอน ดำเนินโครงการพัฒนา E-learning และสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบจัดการเรียนรู้ (LMS: Learning Management System) ซึ่งบทเรียนออนไลน์ MOOCs มีรายวิชาจากหลากหลายคณะ/สาขา ให้นักศึกษา บุคลากร รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านสื่อดิจิทัล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Goal 4 Quality Education

More information: