การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ

SDG 3 : การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนและองค์กรท้องถิ่นโดยเน้นที่ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ภายใต้กระบวนการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ (การฝึกภาคสนาม) ของนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมในวิชาชีพสาธารณสุขหลากหลายสาขาและร่วมกับชุมชน ตลอดจนสามารถผสมผสานทักษะด้านวิชาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาชุมชนและองค์กรท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด วางแผน และแก้ไขปัญหา อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนใกล้เคียง