รถรางไฟฟ้า

SDG 11 : เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีการให้บริการรถรางไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่เดินทางเข้าเยือน เดิมมหาวิทยาลัยไม่ได้ใช้รถรางที่ใช้ไฟฟ้า แต่เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และต้องการที่จะลดการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลภายในมหาวิทยาลัย จึงได้เปลี่ยนมาใช้รถรางไฟฟ้า ซึ่งให้บริการครอบคลุมเส้นทางหลักในวิทยาเขตศาลายา ประกอบด้วย 5 เส้นทาง ได้แก่

  • สายสีแดง
  • สายสีน้ำเงิน
  • สายสีเขียว
  • สายสีเหลือง
  • สายพิเศษ

โดยให้บริการฟรีทุกเที่ยว ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. ของวันจันทร์-ศุกร์ และเวลา 8.00-18.00 น. ของวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งมีสถานีรถรางหลักตั้งอยู่บริเวณด้านหลังอาคารหอพักนักศึกษา (หอ 10, หอ 11) และมีป้ายรถราง 35 ป้าย ตั้งอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในวิทยาเขตศาลายา