หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ

SDG 10 : ลดความเหลื่อมล้ำ
ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ

หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล (Disability Support Service; DSS) ให้บริการสนับสนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการ ให้สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ได้เท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป โดยลดอุปสรรค และจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ ซึ่งจะจัดบริการให้ตามความต้องการจำเป็นของนักศึกษาพิการรายบุคคล รวมทั้งสร้างสังคมของมหาวิทยาลัยแห่งการอยู่ร่วมกันระหว่างคนทั่วไปและคนพิการ

The Global Goals
RELATED SDGs
GOAL 10: Reduced Inequality
การจัดการ