โครงการปรับปรุงดัชนีความเปราะบางจากภัยแล้ง และพัฒนาดัชนีพยากรณ์ภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม

detail

ระบบปฏิบัติการติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง” สามารถคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งล่วงหน้าได้อย่างน้อย 3 เดือน และพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ พร้อมสำหรับสนับสนุนการบริการจัดการภัยแล้งได้เป็นอย่างดี

ความสำคัญ วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อปรับปรุงดัชนีความเปราะบางจากภัยแล้งและพัฒนาดัชนีพยากรณ์ภัยแล้ง พัฒนาระบบปฏิบัติการและระบบแสดงผล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง และการวิเคราะห์และพัฒนาดัชนีด้านน้ำจากข้อมูลดาวเทียม
การดำเนินการ

พัฒนาให้เกิด “ระบบปฏิบัติการติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง” ที่เป็นโครงการนำร่อง สามารถคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งล่วงหน้าได้อย่างน้อย 3 เดือน และพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ พร้อมสำหรับสนับสนุนการบริการจัดการภัยแล้งได้เป็นอย่างดี

ผลการดำเนินงาน

เชิงปริมาณ : มีการปรับปรุงดัชนีความเปราะบางและพัฒนาดัชนีพยากรณ์ภัยแล้งด้านน้ำ ระบบปฏิบัติการและระบบแสดงผลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม

เชิงคุณภาพ : เกณฑ์การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งมากขึ้น พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาระบบการติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม

การนำไปใช้ประโยชน์

ได้ระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งต้นแบบ ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งจะสามารถลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับภาคการเกษตรและประชาชนได้ ได้ และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง

ความแตกต่าง หรือมีเอกลักษณ์ที่ต่างจากโครงการอื่น

ระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งต้นแบบที่วิเคราะห์ภัยแล้งแบบบูรณาการทั้งด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านทรัพยากรน้ำ และด้านเกษตร

ผลกระทบในระดับชุมชน ประเทศ ระดับโลก

การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ลดความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้ง

 

Partners/Stakeholders

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ผู้ดำเนินการหลัก
รศ.ดร.กาญจนา นาคะภากร
ส่วนงานหลัก
ผู้ดำเนินการร่วม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา