โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริ

detail

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ถือกำเนิดจากพระราชปณิธาณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เยาวชนกัมพูชา เสมือนเป็นของขวัญพระราชทานที่ยั่งยืนแก่ประชาชนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นเพื่อนกันมายาวนาน ของขวัญ ล้ำค่านี้คือ ระบบการศึกษาทั้งสายสามัญ และสายวิชาชีพ ทำให้เกิดโรงเรียนซึ่งจัดการเรียนการสอนสองระบบ หรือ dual system อันเป็นต้นแบบของการเรียนการสอนปัจจุบัน นอกเหนือไปจากนั้นยังทรงห่วงใยในเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน ทรงเน้นว่า การศึกษาที่ดีจะต้องควบคู่ไปกับนักเรียน นักศึกษาที่มีสุขอนามัยที่ดีด้วย 

                                                   

                 โครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถือกำเนิดจากพระราชปณิธาณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เยาวชนกัมพูชา  ภายใต้การกำกับดูแลของกรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา กระทรวงการต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยร่วมกับส่วนงาน (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล/  คณะพยาบาลศาสตร์/ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  (โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี)/คณะเวชศาสตร์เขตร้อน/ คณะสาธารณสุขศาสตร์/ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/คณะศิลปศาสตร์/ คณะทันตแพทยศาสตร์/ คณะวิศวกรรมศาสตร์/ สถาบันวิจัยประชากร/ วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์) ทูลเกล้าถวายทุนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบทุนศึกษาให้แก่นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อมาศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาแผนแพทย์ไทยประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอายุศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชา International Hospitality สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญ-พันธุ์ สาขาวิชาอายุศาสตร์เขตร้อนคลินิก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาการดนตรี และสาขาวิชา Adult and Gerontological Nursing

                                                                                                                                       

 

                  การดำเนินโครงการที่ผ่านมาก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือที่ดีระหว่าง ราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งในภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนพระราชทาน เป็นบุคลากรมีคุณภาพ ทยอยกลับไปพัฒนาราชอาณาจักรกัมพูชา กว่า 800 คน จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า โครงการนี้เป็นของขวัญพระราชทานที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
 

                  โดยในวันที่ 16 กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนทุนพระราชทานใน “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริ” ของทุกสถาบันการศึกษา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทานฯ โดยมี นายอูก ซอต์พวน (H.E. Mr. Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน และ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท พร้อมเบิกคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561-2564 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุม วังสระปทุม

                  ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณาอาจารย์ และนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2561-2564 จากคณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวนทั้งสิ้น 29 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องเอนกประสงค์ 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

                                                                                                        

                   
                

                                                                                 

 

Partners/Stakeholders
  • กระทรวงการต่างประเทศ
  • กระทรวงกลาโหม
ผู้ดำเนินการหลัก
กองวิเทศสัมพันธ์
ส่วนงานหลัก