ไบโอดีเซล

ไบโอดีเซล

โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2560 เหตุผลของการสร้างสถานีน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล เพราะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของหาวิทยาลัยที่มีศูนย์อาหารกลางที่สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้มากกว่าหนึ่งพันคน ทำให้ศูนย์อาหารแห่งนี้เกิดน้ำมันใช้แล้วจากการทอดซ้ำเป็นจำนวนมาก

สำหรับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว ใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น (Transesterification) ซึ่งเป็นการทำปฏิกิริยาเคมีระหว่างไขมันหรือน้ำมันกับแอลกอฮอล์ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเอสเทอร์และกลีเซอรอล โดยมีตัวเร่งในปฏิกิริยา ซึ่งมีขั้นตอน คือกรองน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 50 ลิตร ผ่านถังกรองแล้วปั๊มมาไว้ที่ถังทำปฏิกิริยา เพื่อต้มไล่ความชื้น ที่อุณหภูมิ 110ºC เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นรอน้ำมันเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 50-55ºC หลังจากนั้นเตรียมสารเคมีสำหรับผลิตน้ำมันไบโอดีเซล โดยเติมเมทานอล 10 ลิตร ในถังผสมสาร ค่อยๆเติมโปแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 600 กรัม ลงถัง กวนสารให้เข้ากัน จากนั้นปล่อยสารผสมลงในถังทำปฏิกิริยา กวนสาร 10 นาที ที่อุณหภูมิ 50-55 ºC เมื่อครบเวลาตั้งทิ้งให้น้ำมันเกิดการแยกชั้นซึ่งใช้เวลา 6 ชั่วโมง แล้วปล่อยส่วนกลีเซอรีนที่อยู่ด้านล่างออกเก็บไว้ในถังเก็บกลีเซอรีน และนำน้ำมันไบโอดีเซลส่วนที่เหลือในถังล้างน้ำทำความสะอาดประมาณ 3-4 ครั้ง จากนั้นนำน้ำมันไบโอดีเซลที่ได้มาต้มไล่ความชื้นอีกครั้ง พักให้เย็น แล้วจึงปั๊มมาเก็บไว้ที่ถังเก็บไบโอดีเซล ซึ่งจะได้น้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 80% ของน้ำมันพืชใช้แล้วที่เป็นวัตถุดิบเริ่มต้น  โดยพลังงานทดแทนที่ได้จากการผลิตไบโอดีเซลของวิทยาเขตศาลายามีประมาณ 21,829.39 Kwh ต่อปี โดยสามารถนำไปใช้กับรถขนของภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างระบบการจัดการน้ำมันใช้แล้วอย่างยั่งยืน

Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-