อาคารประหยัดพลังงาน

detail

อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (Mahidol Learning Center: MLC) และอาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ เป็นอาคารที่ออกแบบมาให้ประหยัดพลังงาน

ENERGY AWARDS BUILDING
 
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีตึกที่ได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน ดังนี้
  • อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (Mahidol Learning Center: MLC) ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards และรางวัล ASEAN Energy Awards ประเภท Tropical Building ด้วยการออกแบบให้ผสมผสานอย่างลงตัวกับสภาพแวดล้อม โดยใช้ลมธรรมชาติหมุนเวียนเข้ามาช่วยระบายอากาศในตัวอาคาร ใช้แสงธรรชาติในการให้ความสว่าง มีต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในตัวอาคาร รวมทั้งใช้ไม้ยืนต้นโดยรอบอาคารและฟิล์มกรองแสงในการจัดการแสงสว่างและพลังงานความร้อน นอกจากนี้วัสดุที่ใช้บนกำแพงตึกเป็นอิฐดิบที่มีพื้นผิวและลักษณะที่ให้ความรู้สึกเหมือนถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นวัสดุที่มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับอายุการใช้งาน ความทนทาน และการซ่อมบำรุง นอกจากนี้ตัวอาคารถูกออกแบบให้มีทางลาดสำหรับรถเข็นผู้พิการ และออกแบบให้มีบันไดที่ใช้งานสะดวกสบายอยู่ในทั่วทุกมุมตึก เพื่อลดต้นทุนการใช้ลิฟต์

 

  • อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ในประเภท Conservation in Building Control ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัย สวยงาม ประหยัดพลังงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย Eco-University ของมหาวิทยาลัย ตัวอาคารเป็นอาคารแบบ Tropical Architect ที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อรับแสงยามเช้า มีการใช้ลมธรรมชาติช่วยในการระบายอากาศ มีวัสดุป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ และเพิ่มความสงบด้วยการมีสระน้ำอยู่กลางตึก การออกแบบที่ผสมผสานเข้ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นนี้จะช่วยลดการใช้พลังงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในเกิดประโยชน์สูงสุด
Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ดำเนินการร่วม
วิทยาลัยนานาชาติ
ส่วนงานร่วม