AUN HEALTH PROMOTION NETWORK (AUN – HPN)

detail

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUN HEALTH PROMOTION NETWORK (AUN – HPN)|
 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนานาชาติ (เครื่อข่ายส่งเสริมสุขภาพ) ร่วมกับ AUN ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2559  โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครื่อข่าย AUN เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดของการเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ  โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืนของชุมชนและช่วยให้ผู้คนสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุด ตามข้อตกลงจากการประชุมผู้เชี่ยวชาญได้รับมอบหมายให้ร่างเนื้อหาสำคัญของมหาวิทยาลัยสุขภาพ  โดยเอกสารดังกล่าวได้ถูกรวบรวมและแก้ไขเพื่อจัดทำเป็นเอกสารที่ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดของ AUN Healthy University คาดว่าหนังสือเล่มนี้จะถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพสำหรับสมาชิกมหาวิทยาลัย ทุกมหาวิทยาลัยในอาเซียนและทุกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก

 
 
Partners/Stakeholders

----------------------------

ผู้ดำเนินการหลัก
-