วิถีจักรยาน

detail

มหาวิทยาลัยต้องการที่จะลดการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ และส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อเพิ่มจำนวนของผู้ปั่นจักรยานภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น จึงได้จัดสภาพแวดล้อมที่จูงใจและสะดวกต่อการขี่จักรยานให้เพิ่มมากขึ้น

วิถีจักรยาน
 

            ด้วยแนวคิดที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยโดยใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนการเดินและขี่จักรยานในฐานะเป็นการสัญจรหลักภายในมหาวิทยาลัย โดยโครงการหนึ่งที่มีความสำคัญคือ โครงการเปลี่ยนถนนของรถยนต์ให้เป็นถนนคนเดินโดยลดพื้นที่จราจรจำนวน 3 เลนจาก 6 เลน เพื่อเปลี่ยนเป็นเส้นทางเดินเท้าและทางจักรยานระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร เพื่อให้หลายๆ คนได้ออกกำลังกายด้วยการ เดิน วิ่งและปั่นจักรยาน มีโอกาสได้เดินเท้าพบปะทักทายกัน มีต้นไม้ปลูกให้ร่มเงา รวมถึงเกิด Green Lifestyle จากการมีพื้นที่ใหม่ๆ ให้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เพิ่มสีสันและความหลากหลายในชีวิตมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับกฎบัตรโตรอนโตเพื่อกิจกรรมทางกาย (The Toronto Charter for Physical Activity : A Gobal Call for Action) ที่มุ่งส่งเสริมการอยู่ดีมีสุข สุขภาพกาย สุขภาพใจ การป้องกันโรค การพัฒนาความเชื่อมโยงทางสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น

            มหาวิทยาลัยต้องการที่จะลดการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ และส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อเพิ่มจำนวนของผู้ปั่นจักรยานภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น จึงได้จัดสภาพแวดล้อมที่จูงใจและสะดวกต่อการขี่จักรยานให้เพิ่มมากขี้น เช่น การปรับปรุงเส้นทางจักรยานเพิ่มเติมให้เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ การจัดที่จอดรถจักรยานเพิ่มเติม การจัดระบบจักรยานสาธารณะ (จักรยานสีขาว) ศูนย์บริการจักรยาน และการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการขี่จักรยาน เป็นต้น รวมทั้งได้จัดทำแผนที่เส้นทางเดินเท้าและเส้นทางจักรยานที่สามารถเชื่อมต่อไปไปยังจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยมีความใส่ใจเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ จึงได้จัดทำเลนจักรยานโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งในเส้นทางหลัก 2.5 กิโลเมตร และเส้นทางย่อยที่เชื่อมไปยังสถานที่ต่างๆ ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งทาสีเลนเป็นสีน้ำเงินเพื่อให้เห็นเป็นสัญลักษณ์ที่เด่นชัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยมหิดล

  
Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-